Deskundige check vleermuizen nodig voor isolatie

Nieuws

Een isolatiebedrijf moet door een deskundige laten controleren of er vleermuizen tussen spouwmuren zitten voordat er werkzaamheden uitgevoerd worden. Dit oordeelde de rechter in de beroepszaak van het bedrijf tegen een last onder dwangsom die de RUD had opgelegd. De RUD is van mening dat de check die het bedrijf normaliter uitvoert onvoldoende is om aan de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming te voldoen. De rechter gaf de RUD gelijk en stelt dat het bedrijf zelf niet de nodige ecologische kennis heeft om vast te stellen of er vleermuizen in een spouw huizen. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of de isolatiewerkzaamheden vleermuizen in gevaar brengen en overtreedt het bedrijf de zorgplicht.

De zorgplicht houdt onder andere in dat je maatregelen moet nemen om nadelige gevolgen voor in het wild levende planten en dieren te voorkomen als je werkzaamheden uit wilt voeren op plekken waar deze mogelijk voorkomen. Voorafgaand aan deze werkzaamheden, moet er daarom een ecologische quickscan worden gedaan om de aanwezigheid van in dit geval vleermuizen uit te sluiten. Zijn er mogelijk wel vleermuizen op de locatie, dan moeten er maatregelen worden genomen. Het isoleren van de spouwmuur is gevaarlijk voor vleermuizen omdat deze tijdens de werkzaamheden slapen in de spouwmuur. Zij worden door de isolatiekorrels bedolven of raken verlijmd in verlijmd in de spouwmuur.

Quick scan

Het isolatiebedrijf inspecteert zelf gevels en daken visueel op kieren en scheuren, vervolgens wordt met een endoscoop in de spouwmuren gekeken. Daarnaast vraagt het bedrijf aan opdrachtgevers van de isolatie gevraagd of er signalen zijn die wijzen op vleermuizen. Alleen in geval van twijfel laat het bedrijf vervolgens een ecologische quickscan uitvoeren. De RUD stelt dat op deze manier de aanwezigheid van vleermuizen onvoldoende valt uit te sluiten. Bij endoscopisch onderzoek wordt op een aantal plekken een gaatje in de muur geboord. Daar kijkt men met een cameraatje aan een buisje doorheen. Omdat vleermuizen zich verschuilen tussen oude isolatie, leidingen of puin in de spouw, is de kans dat je ze dan niet ziet groot. Bovendien passen de meest voorkomende vleermuizen, dwergvleermuizen, in een luciferdoosje en zijn ze pas ’s avonds actief. Een quickscan, dat bestaat uit bureau-onderzoek en veldonderzoek, is een globale toets die beoordeelt of er beschermde soorten in het gebied kunnen voorkomen. Daarna kan eventueel nader onderzoek plaatsvinden.

Zorgplicht

De rechter oordeelde dat het bedrijf de zorgplicht van de Wet natuurbescherming heeft overtreden. Het bedrijf moet voorafgaand aan isolatiewerkzaamheden de noodzakelijke maatregelen treffen om nadelige gevolgen te voorkomen, om te beginnen met een quickscan door een deskundige. Met deze uitspraak is duidelijker geworden wat wordt verstaan onder de zorgplicht van de Wet natuurbescherming en wat de verplichtingen zijn bij isolatie van de spouwmuur. Het bedrijf kan nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.