Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Bodemsanering uitvoeren

Als u van plan bent een bodemsanering uit te voeren waarvoor goedkeuring nodig is op grond van de Wet bodembescherming (Wbb), dan moet u een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) doen of een saneringsplan indienen. Afhankelijk van het doel van de sanering en de aard van de verontreiniging, is een melding of een saneringsplan het juiste middel. Een bodemsanering en de onafhankelijke begeleiding moeten worden uitgevoerd door erkende partijen. U vindt deze partijen op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Wat doet de RUD?

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) beoordeelt de BUS-meldingen en neemt een besluit over de ingediende saneringsplannen als bevoegd gezag Wet bodembescherming namens de provincie Utrecht. Tijdens de uitvoering controleert de RUD of de bodemsanering volgens wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. Na afloop van de bodemsanering, moet u een evaluatie indienen, opgesteld door een onafhankelijke partij. Ook dan beoordeelt de RUD of de sanering volgens wet- en regelgeving is uitgevoerd. Voor nadere informatie over de bodemverontreiniging op een locatie kunt u een e-mail naar bodemloket@rudutrecht.nl sturen.

Formulieren

Voor het indienen van de meldingen en ijkmomenten van een bodemsanering, kunt u gebruik maken van de volgende formulieren:

BUS-melding

Wilt u een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen doen, gebruik dan één van de meldingsformulieren van de Rijksoverheid. U kunt deze mailen naar bodemloket@rudutrecht.nl

Saneringsplan

Wilt u een saneringsplan indienen, een monitoringsrapport indienen of een evaluatierapport indienen? Vult u dan dit digitale formulier in. U kunt dit ondertekenen met Digid of het formulier printen, ondertekenen en scannen. Vervolgens mailt u dit formulier, met eventuele machtiging -gebruikt u hiervoor het machtigingsformulier_bodemverontreiniging -,  en de rapporten, naar bodemloket@rudutrecht.nl.

Uitvoering sanering

Vijf werkdagen voor de sanering begint,  moet u de start van de werkzaamheden melden met het formulier melding start sanering (e-formulier). Zodra de einddiepte is bereikt, of de werkzaamheden zijn afgerond, meldt u dit met het formulier eindmelding (e-formulier).