Bouwstoffen, grond, baggerspecie toepassen

Wat moet u doen?

Wie grond of baggerspecie gaat gebruiken of opslaan op of in de bodem, moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Bij particulieren gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van een oprit of bij het ophogen van een tuin. Voor overheden of bedrijven gaat het bijvoorbeeld om  ophogingen van terreinen, grondverbetering of aanleg van grondlichamen voor bijvoorbeeld ecoducten, dijken en wegen. In de meeste gevallen moet u een melding doen bij het landelijke meldpunt bodemkwaliteit: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. U moet dit minimaal 5 dagen voor de toepassing doen. De RUD beoordeelt de meldingen en handhaaft het Besluit bodemkwaliteit.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen geldt geen meldingsplicht:

Let op! Ook als u niet hoeft te melden, heeft u zorgplicht: iedereen is verplicht maatregelen te nemen om verontreiniging van bodem en oppervlaktewater te voorkomen of in te perken.

Melding bouwstoffen

Volgens het Besluit bodemkwaliteit is de toepassing van de meeste bouwstoffen vrijgesteld van meldingsplicht. Het toepassen van ICB-bouwstoffen moet u wel melden, en wel uiterlijk 30 dagen van tevoren. Meer informatie: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn regels opgenomen voor het gebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Bouwstoffen zijn bijvoorbeeld dakpannen, bakstenen of puinverharding. Doel van het Besluit bodemkwaliteit is voorkomen dat de bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater verontreinigd worden door het gebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Daarnaast bevordert Besluit bodemkwaliteit hergebruik van grondstoffen, zodat minder materiaal wordt gestort en minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen. In het Bbk zijn normen opgenomen waaraan de bodemkwaliteit moet voldoen voor een bepaalde functie. Dit is het algemene kader. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om zelf normen vast te stellen die optimaal aansluiten bij de functies, de bodemkwaliteit en de ontwikkelingen in een gebied. In gemeenten die dit niet doen, geldt het algemene kader.

Meer informatie? Voor een overzicht van de meest gestelde vragen verwijzen wij graag naar de website van Bodem+.