Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, chloor, lpg of munitie. Externe veiligheid richt zich op mogelijke slachtoffers buiten de poort, die dus niet vanwege hun werk in aanraking met gevaarlijke stoffen komen. Belangrijke kaders voor de externe veiligheid zijn:

Taken RUD

De RUD beoordeelt externe veiligheid als onderdeel van milieuvergunningen. Ook voeren wij voor een groot deel van de bij ons aangesloten gemeenten de volgende taken uit:

Daarnaast kunnen de aangesloten gemeenten bij de RUD terecht voor advies over externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen.