Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Geluid

Geluidsoverlast is slecht voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid grenswaarden aan geluidsbelasting van geluidgevoelige gebouwen als woningen, scholen en ziekenhuizen. Deze grenswaarden zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals de Wet geluidhinder, de Luchtvaartwet, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ontwikkeling en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De RUD voert een aantal taken uit op het gebied van geluid: