Grondwater

Natuur en landbouw zijn afhankelijk van de grondwaterstand. Ook voor bebouwing is grondwater van belang. Grondwater wordt gebruikt voor openbare drinkwatervoorziening, industriële doeleinden en koude-warmteopslag (bodemenergie). Het reguleren van grondwateronttrekkingen is daarom essentieel.

Wat doet de RUD?

De RUD Utrecht is, namens de provincie Utrecht, verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor het onttrekken van grondwater. Daarnaast controleert de RUD Utrecht de uitvoering van de onttrekking. In de Waterwet zijn grondwateronttrekkingen beschreven waarvoor een vergunning vereist is, de zogenaamde watervergunning. De provincie Utrecht is bevoegd gezag voor onttrekkingen ten behoeve van:

Voor overige onttrekkingen van grondwater of infiltratie van bijvoorbeeld kleiner dan 150.000 m3 per jaar, bronmalingen, beregeningen en onttrekkingen voor sanering, verleent het waterschap de vergunning.

Jaarlijkse registratie

Vergunninghouders van de watervergunning moeten jaarlijks de grondwatermeterstanden melden. Het gaat hierbij om de maandelijkse standen. Zo kan de RUD de hoeveelheid grondwater die is onttrokken, geretourneerd en gespuid controleren.

Provinciale heffing

Voor het onttrekken van grondwater geldt een provinciale heffing. Bij de heffing wordt onder andere rekening gehouden met de hoeveelheid onttrokken grondwater en met welk doel het grondwater onttrokken wordt. U wordt hierover nader geïnformeerd tijdens het vergunningstraject.