Bodemenergie

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of pand te verwarmen en te koelen. Er zijn gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars) en open bodemenergiesystemen (WKO-systemen / recirculatiesystemen). Wie een gebouw of woning met bodemenergie wil verwarmen en koelen, moet een melding doen of een vergunning aanvragen. Voor kleinere installaties volstaat een melding.

Bodemenergie meldingen
Gesloten systemen met een vermogen minder dan 70 kW zijn sinds  1 juli 2013 meldingsplichtig. De gemeente is bevoegd gezag. Wie eerder zo’n systeem heeft aangelegd, kan dit alsnog vrijwillig melden. Melden is van belang om een compleet beeld te hebben van wat er in de bodem gebeurt, en om optimaal gebruik te kunnen maken van bodemenergie. Bovendien beschermt een melding uw systeem: nieuwe initiatieven mogen niet nadelig zijn voor uw bodemenergie.

Open bodemenergiesysteem warmte-koude-opslag (WKO) die minder dan 10 m3 per uur onttrekken, kunnen volstaan met een melding. De provincie is hier bevoegd gezag voor. U kunt het systeem melden via Omgevingsloket online (OLO): www.omgevingsloketonline.nl.

Bodemenergie vergunningen
Voor grotere systemen – gesloten met een vermogen van meer dan 70 kW, open groter dan 10 m3 per uur – moet u een vergunning aanvragen. U kunt een vergunning aanvragen via het OLO (omgevingsloket online) of door het aanvraagformulier bodemenergie  in te vullen en met bijbehorende effectenstudie te mailen naar: WKO@rudutrecht.nl. Wij raden u met klem aan om voorafgaand aan de aanvraag in gesprek te gaan met onze vergunningverleners.

Jaarlijkse registratie WKO
Vergunninghouders van de watervergunning van WKO-systemen moeten jaarlijks de grondwatermeterstanden melden. Het gaat hierbij om de maandelijkse standen. Zo kan de RUD de hoeveelheid grondwater die is onttrokken, geretourneerd en gespuid controleren. U kunt de grondwatermeterstanden melden met het registratie-aangifteformulier WKO 2016 (normale systemen) of met het registratie aangifteformulier WKO monobronnen-geocomfort 2016 .

Heeft u een vraag over het onderwerp bodemenergie? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.