Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Bodemenergie

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of kantoorgebouw te verwarmen en te koelen. Er zijn gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars) en open bodemenergiesystemen (WKO-systemen / recirculatiesystemen).

Wat moet u doen?

Wie een gebouw of woning met bodemenergie wil verwarmen en koelen, moet een melding doen of een vergunning aanvragen. Bevoegd gezag voor gesloten systemen is de gemeente (Besluit lozingen buiten inrichtingen), voor open systemen is de provincie (Waterwet). Voor kleinere installaties volstaat een melding.

Een melding doen

Gesloten systemen met een vermogen minder dan 70 kW zijn sinds 1 juli 2013 meldingsplichtig. De gemeente is bevoegd gezag. Wie eerder vóór 1 juli 2013 zo’n systeem heeft aangelegd, kan dit alsnog vrijwillig melden. Melden is van belang om een compleet beeld te hebben van wat er in de bodem gebeurt, en om optimaal gebruik te kunnen maken van bodemenergie. Bovendien beschermt een melding uw systeem: nieuwe initiatieven mogen niet nadelig zijn voor uw bodemenergie. Open bodemenergiesysteem warmte-koude-opslag (WKO) die minder dan 10 m3 per uur onttrekken, kunnen volstaan met een melding. De provincie is hier bevoegd gezag voor. U kunt uw gesloten of open systeem melden via Omgevingsloket online (OLO): www.omgevingsloketonline.nl.

Een vergunning aanvragen

Voor grotere systemen – gesloten met een vermogen van meer dan 70 kW, open groter dan 10 m3 per uur – moet u een vergunning aanvragen. U kunt een vergunning aanvragen via het OLO (omgevingsloket online). Wij raden u aan om voorafgaand aan de aanvraag in gesprek te gaan met onze vergunningverleners voor gesloten of open systemen. U kunt een uw vergunningsaanvraag aanvragen indienen via het Omgevingsloket online (OLO): www.omgevingsloketonline.nl.

Jaarlijkse registratie onttrokken grondwater

Eigenaren van een open bodemenergiesysteem zijn wettelijk verplicht jaarlijks de onttrokken hoeveelheden grondwater door te geven. In de provincie Utrecht moet dit bij de RUD. Zo kan de RUD controleren of de vergunningvoorschriften worden nageleefd. U kunt het registratie-aangifte formulier WKO (excel-bestand) downloaden dat u kunt invullen met de gegevens van uw bodemenergiesysteem. Stuur het ingevulde bestand op naar grondwater@rudutrecht.nl voor het indienen van de jaaropgave.

Heeft u een vraag over het onderwerp bodemenergie? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Bij vragen over open bodemenergiesystemen kunt u ook contact opnemen met: WKO@rudutrecht.nl