Bodemenergie

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of kantoorgebouw te verwarmen en te koelen. Er zijn gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars) en open bodemenergiesystemen (WKO-systemen / recirculatiesystemen). Wie een gebouw of woning met bodemenergie wil verwarmen en koelen, moet een melding doen of een vergunning aanvragen. Voor kleinere installaties volstaat een melding. Bevoegd gezag voor gesloten systemen is de gemeente (Besluit lozingen buiten inrichtingen), voor open systemen is de provincie (Waterwet).

Bodemenergie meldingen
Gesloten systemen met een vermogen minder dan 70 kW zijn sinds  1 juli 2013 meldingsplichtig. De gemeente is bevoegd gezag. Wie eerder vóór 1 juli 2013 zo’n systeem heeft aangelegd, kan dit alsnog vrijwillig melden. Melden is van belang om een compleet beeld te hebben van wat er in de bodem gebeurt, en om optimaal gebruik te kunnen maken van bodemenergie. Bovendien beschermt een melding uw systeem: nieuwe initiatieven mogen niet nadelig zijn voor uw bodemenergie. Open bodemenergiesysteem warmte-koude-opslag (WKO) die minder dan 10 m3 per uur onttrekken, kunnen volstaan met een melding. De provincie is hier bevoegd gezag voor.

U kunt uw gesloten of open systeem melden via Omgevingsloket online (OLO): www.omgevingsloketonline.nl.

Bodemenergie vergunningen
Voor grotere systemen – gesloten met een vermogen van meer dan 70 kW, open groter dan 10 m3 per uur – moet u een vergunning aanvragen. U kunt een vergunning aanvragen via het OLO (omgevingsloket online) of door het aanvraagformulier bodemenergie  in te vullen en met bijbehorende effectenstudie te mailen naar: WKO@rudutrecht.nl. Wij raden u met klem aan om voorafgaand aan de aanvraag in gesprek te gaan met onze vergunningverleners voor gesloten of open systemen. U kunt een uw vergunningsaanvraag aanvragen indienen via het OLO (omgevingsloket online).

Jaarlijkse registratie WKO
Vergunninghouders van een watervergunning voor een open bodemenergiesysteem zijn wettelijk verplicht jaarlijks de onttrokken hoeveelheden grondwater door te geven. In de provincie Utrecht dienen de gegevens te worden aangeleverd bij de RUD. Zo kan de RUD controleren of de vergunningvoorschriften worden nageleefd. In 2018 stapt de RUD over op een nieuw softwareprogramma, waarbij de vergunninghouder de gegevens vereenvoudigd kan aanleveren. Geen formulieren meer downloaden en opsturen, maar via een link de gegevens direct in ons systeem verwerken.
Op dit moment wordt hard gewerkt om het nieuwe softwareprogramma in te richten. Daarom hoeven vergunninghouders eenmalig hun gegevens pas aan te leveren nadat zij een bericht hebben ontvangen met daarin de link naar ons nieuwe systeem. Dit e-mailbericht zal begin februari 2018 worden verzonden aan alle vergunninghouders. Alle vergunninghouders krijgen medio december 2017  bericht van de RUD over het nieuwe softwareprogramma en wat dat voor hen betekent.

Heeft u een vraag over het onderwerp bodemenergie? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Bij vragen over open bodemenergiesystemen kunt u ook contact opnemen met: WKO@rudutrecht.nl