Handhaving: wat kunt u verwachten

Toezichthouders van de RUD controleren – aangekondigd en onaangekondigd-  de naleving van vergunningen, ontheffingen, goedgekeurde saneringsplannen en verbodsbepalingen. Regelmatig worden er ‘vrije veld’-controles uitgevoerd (surveillance) om te voorkomen dat onomkeerbare schade aan een gebied wordt toegebracht. Als hulpmiddel bij het uitvoeren van toezicht wordt soms gebruik gemaakt van luchtfoto’s. Als er bij u een overtreding is geconstateerd, moet deze ongedaan gemaakt worden. De RUD zet de volgende stappen om u hiertoe te bewegen:

 1. Waarschuwingsbrief
  Bij een overtreding krijgt u een waarschuwingsbrief. U krijgt de kans om de overtreding binnen een termijn ongedaan te maken zonder verdere consequenties. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie. Bij ernstige overtredingen krijgt u geen waarschuwing, maar meteen een voornemen.
 2. Her-controle
  Als de termijn uit de waarschuwingsbrief is verstreken, controleren we of de overtreding ongedaan is gemaakt. Als dat zo is dan eindigt hier het handhavingstraject.
 3. Voornemen
  Bestaat de overtreding na de termijn uit de waarschuwingsbrief nog steeds, dan krijgt u een voornemen. Dit is een concept van een besluit dat we opleggen als de overtreding blijft bestaan. Dit besluit kan een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang zijn. U kunt een zienswijze indienen tegen een voornemen. Een last onder dwangsom betekent dat u een geldbedrag moet betalen zolang de overtreding na een bepaalde termijn blijft bestaan. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie. Hoe langer de overtreding blijft bestaan, hoe hoger het geldbedrag. Hier is wel een maximum aan verbonden. Een last onder bestuursdwang betekent dat de RUD, na het verstrijken van een termijn, de overtreding op uw kosten ongedaan maakt. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie.
 4. Controle na voornemen
  Als de termijn uit het voornemen is verstreken, wordt in sommige gevallen nogmaals gecontroleerd of de overtreding ongedaan is gemaakt. Is dat het geval, dan eindigt hier het handhavingstraject. Vaak legt de RUD zonder extra controle een last onder dwangsom op. Dit kunt u voorkomen door de overtreding binnen de termijn ongedaan te maken, en dit aan de RUD te melden.
 5. Definitieve last onder dwangsom of last onder bestuursdwang
  Vervolgens wordt een definitieve last opgelegd. Hierin zal de RUD ingaan op uw zienswijze, als u die heeft ingediend. Soms zal de RUD dan geen definitief besluit opleggen. In de definitieve last staat een termijn opgenomen waarbinnen u de overtreding ongedaan gemaakt moet hebben. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie. U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Dit wordt in de brief uitgelegd.
 6. Invorderingsbesluit
  Bestaat de overtreding na de termijn uit het besluit nog steeds, dan wordt de last onder dwangsom of last onder bestuursdwang definitief. Dit betekent dat u het geldbedrag uit de last onder dwangsom, of de kosten die de RUD maakt om de overtreding ongedaan te maken, moet betalen.

 

Strafrechtelijke sancties

De RUD heeft eigen opsporingsambtenaren met strafrechtelijke bevoegdheid, de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij kunnen een boete opleggen of een proces verbaal opmaken. Na het opmaken van een proces verbaal, beslist de Officier van Justitie of er tot vervolging wordt overgegaan.

Milieuklachtentelefoon

Naast de controles zijn toezichthouders ook afhankelijk van de ogen en oren van burgers. Wie een overtreding denkt te zien, kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon 0800-0225510.