Opstijgen of landen

Opstijgen of landen met een vliegtoestel voor maximaal 12 dagen per kalenderjaar
Wie maximaal 12 dagen per kalenderjaar wil opstijgen of landen met een vliegtoestel, heeft een Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) ontheffing nodig. Hiermee kunt u toestemming  krijgen voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig voor een terrein buiten een luchthaven.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een locatiegebonden TUG-ontheffing en een generieke TUG-ontheffing. Een locatiegebonden TUG-ontheffing vraagt u aan voor intensiever gebruik van één locatie (terrein), bijvoorbeeld voor het uitvoeren van rondvluchten. Bij een generieke TUG-ontheffing mag een luchtvaartmaatschappij gedurende één kalenderjaar alle geschikte terreinen binnen de provincie Utrecht gebruiken voor maximaal twee opstijgingen en twee landingen per dag (de zogenaamde taxivluchten). U kunt de locatiegebonden ontheffing aanvragen met dit formulier. Voor een generieke ontheffing gebruikt u: Aanvraagformulier generieke TUG-ontheffing (word). De behandeltermijn van een TUG-ontheffing is vier weken.

Wie een TUG-ontheffing heeft, moet iedere vlucht melden. Bij een generieke ontheffing geldt een termijn van 48 uur om de vlucht te melden. Voor een locatiegebonden ontheffing geldt een termijn van 24 uur om de vlucht te melden. Als de vlucht op zondag gepland staat, moet de melding op de voorgaande vrijdag vóór 12.00 uur bij de RUD Utrecht ingediend zijn. U kunt melden met dit formulier. Vragen of opmerkingen over de TUG-ontheffing of –melding, kunt u mailen naar luchtvaart@rudutrecht.nl

Opstijgen of landen met een vliegtoestel voor meer dan 12 dagen per kalenderjaar
Wie een terrein meer dan 12 dagen per jaar wil gebruiken, heeft een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit nodig. Een luchthavenregeling geeft toestemming om een terrein méér dan 12 dagen per jaar te gebruiken als luchthaven voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. Voor het gebruik van het terrein als luchthaven gelden regels. Zo mag er bijvoorbeeld geen geluidshinder of onveiligheid ontstaan en moeten de in- en uitvliegroutes van het terrein obstakelvrij zijn. Een luchthavenbesluit is vereist wanneer wél sprake is van dergelijke milieueffecten op de omgeving. Wanneer u een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit wil aanvragen, neemt u dan contact op met de RUD via luchtvaart@rudutrecht.nl. Wij gaan graag voorafgaand aan de aanvraag met u in overleg om het voornemen en mogelijke probleempunten te bespreken. Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over de toekenning van luchthavenbesluiten. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de luchthavenregeling.

Luchtvaart en natuur
Gemotoriseerde luchtvaartuigen mogen niet opstijgen of landen in een Natura-2000-gebied. Voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen geldt deze beperking alleen in het broedseizoen.

Op de TUG kaart vindt u de Natura-2000-gebieden en stiltegebieden.

Luchtballonnen, schermzweeftoestellen,schermvliegtuigen en zeilvliegtuigen
Voor luchtballonnen, schermzweeftoestellen, schermvliegtuigen en zeilvliegtuigen geldt een uitzondering op de luchthavenregeling. Voor luchthavens die meer dan twaalf dagen per jaar worden gebruikt voor het opstijgen en/of landen met uitsluitend vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen is geen luchthavenregeling nodig. Diegene die vliegt moet wel een Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) van de gemeente hebben. Daarnaast is de ‘Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen’ van toepassing.