Milieu en bedrijven

Bedrijven die risico’s voor het milieu opleveren, moeten aan wetten en regels voldoen. Het gaat om bedrijven die bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen opslaan, verwerken of vervoeren, of overlast kunnen veroorzaken. Dit zijn milieuplichtige bedrijven. Wanneer milieuplichtige bedrijven activiteiten uitbreiden, veranderen of stoppen, dan moeten zij een melding activiteitenbesluit doen, of een Omgevingsvergunning aanvragen.

Activiteitenbesluit
Voor veel bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf gelden voor het uitoefenen van milieuactiviteiten algemene milieuregels. Dit geldt voor branches waarbinnen bedrijven uniform werken en uniforme regels kunnen volstaan, zoals garagebedrijven en bakkerijen. Deze algemene regels staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven die binnen het Activiteitenbesluit vallen, zijn meldingsplichtig. Via Activiteitenbesluit Internetmodule, van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, kunnen bedrijven nagaan of ze voor milieuactiviteiten meldingsplichtig zijn of een vergunning moeten aanvragen. U kunt hier ook een melding doen. Deze wordt behandeld door de RUD.

Omgevingsvergunning
Als de algemene milieuregels niet gelden of als u andere activiteiten wilt uitvoeren, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. ‘Omgevingsvergunning’ is de verzamelnaam voor een aantal vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte en milieu. Vroeger moest u, voor het bouwen van een kantoor of stal bijvoorbeeld, een kapvergunning, een sloopvergunning en een bouwvergunning apart aanvragen. Dat hoeft nu niet meer.

Onder andere de volgende vergunningen vallen onder de omgevingsvergunning:
Bouwvergunning
Sloopvergunning
Kapvergunning
Aanlegvergunning
Gebruiksvergunning
Milieuvergunning
Monumentenvergunning
Ontheffing bestemmingsplan
Garage- en inritvergunning
Regels melden gevelreclame
Regels plaatsen schotelantenne

Alle omgevingsvergunningen kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Wilt u overleggen voor u voor uw bedrijf een aanvraag indient? Dan kunt u bij uw gemeente terecht als de gemeente het bevoegde gezag is. Bedrijven waar de provincie het bevoegde gezag voor is, kunnen vooroverleggen met de RUD. Neemt u dan contact op met: topp@rudutrecht.nl

Heeft u een vraag over bedrijven en milieu? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.