Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Milieu en bedrijven

Bedrijven die risico’s voor het milieu opleveren, moeten aan wetten en regels voldoen. Het gaat om bedrijven die bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen opslaan, verwerken of vervoeren, of overlast kunnen veroorzaken. Dit zijn milieuplichtige bedrijven. Wanneer milieuplichtige bedrijven activiteiten uitbreiden of veranderen, dan moeten zij een melding activiteitenbesluit doen, of een Omgevingsvergunning aanvragen of wijzigen.

Activiteitenbesluit

Voor veel bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf gelden voor het uitoefenen van milieuactiviteiten algemene milieuregels. Dit geldt voor branches waarbinnen bedrijven uniform werken en uniforme regels kunnen volstaan, zoals garagebedrijven en bakkerijen. Deze algemene regels staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven die binnen het Activiteitenbesluit vallen, zijn meldingsplichtig. Via Activiteitenbesluit Internetmodule, van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, kunnen bedrijven nagaan of ze voor milieuactiviteiten meldingsplichtig zijn of een vergunning moeten aanvragen. U kunt hier ook een melding doen.

Omgevingsvergunning

Als de algemene milieuregels niet gelden, of als u andere activiteiten wilt uitvoeren, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Het kan zijn dat de activiteiten waarvoor u de omgevingsvergunning aanvraagt, effect hebben op de natuur. Uw aanvraag wordt hierop getoetst. Als het nodig is, kunt u bij de provincie een ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen. Dit kan via dit digitale formulier: Ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen.

Bevoegd gezag

U vraagt een Omgevingsvergunning altijd aan via het Omgevingsloket online, maar de vergunning wordt niet altijd door dezelfde instantie verleend. Verreweg de meeste bedrijven vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente de vergunning verleent en handhaaft. De RUD voert (een deel van) deze taken uit voor 11 gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg).

Provinciale bedrijven

Voor bedrijven die grote risico’s opleveren en het milieu en de omgeving het meest belasten, is de provincie meestal bevoegd gezag. Denkt u hierbij aan bedrijven die veel energie verbruiken, veel geluid en/of geur veroorzaken, de lucht verontreinigen of waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De provincie Utrecht is bevoegd voor 71 bedrijven, waaronder de grote afvalverwerkers, energiecentrales en rioolwaterzuiveringsinstallaties. De RUD Utrecht voert de vergunningverlening en handhaving voor de meeste van deze bedrijven uit. Voor de bedrijven in de provincie met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen (hoogste risicocategorie) voert Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deze werkzaamheden uit. Dit zijn de BRZO-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen). In de provincie Utrecht zijn er 10 BRZO-bedrijven.

Overleg

Wilt u overleggen voor u voor uw bedrijf een aanvraag indient? Dan kunt u bij uw gemeente terecht als de gemeente het bevoegde gezag is. Bedrijven waar de provincie het bevoegde gezag voor is, kunnen vooroverleggen met de RUD. Neemt u dan contact op met: info@rudutrecht.nl

Heeft u een vraag over bedrijven en milieu? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.