Natuur en landschap

Vanaf 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Doel van de wet is het beschermen van de biodiversiteit in Nederland. De grootste verandering is de decentralisatie van het bevoegd gezag van Rijk naar provincies. De provincie Utrecht heeft de RUD opdracht gegeven om toe te zien op de regels van de Wet natuurbescherming en als dat nodig is te handhaven. Dit is vastgelegd in het beleidskader Wet natuurbescherming.

Aanvullend aan de Wet natuurbescherming heeft de provincie Utrecht regels gesteld om het landschap en de natuur,- cultuurhistorische en archeologische waarden te beschermen.  Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 5 Verordening natuur en landschap (Vnl). Bij het verloren gaan van deze waarden gaat het niet alleen om grootschalige ingrepen of vormen van aantasting. Het gaat juist om kleinschalige vormen van aantasting. Door het groter aantal en hogere frequentie levert dat een sluipend maar daarom niet minder bedreigend proces op. Wilt u weten waar deze regels van toepassing zijn, raadpleeg dan deze webkaart (hoofdstuk 5). De RUD is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving, de provincie handelt ontheffingsaanvragen af.

Meldingen en klachten zijn een belangrijke informatiebron voor onze toezichthouders. Denkt u dat u overtredingen ziet in natuurgebieden of in het landschap? U kunt dit 7 dagen per week, 24 uur per week melden via de milieuklachtentelefoon 0800-0225510. Als u belt, kunnen we als dat nodig is meteen actie ondernemen. U kunt ook gebruik maken van het milieuklachtenformulier  of mailen naar Handhaving-wnb@rudutrecht.nl