Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Activiteiten in of bij een Natura 2000-gebied

In de provincie zijn acht Natura 2000-gebieden. Voor ieder gebied zijn doelen gesteld om plant- en diersoorten en vegetatietypen in stand te houden. Het regulier gebruik (beheer) en het bestaand gebruik in het gebied zijn toegestaan, zodra deze zijn vastgelegd in een gebiedsbeheerplan. Wie hier activiteiten uit wil voeren, moet een ontheffing of vergunning aanvragen bij de provincie. Dit kan via de website van de provincie.  Denkt u hierbij aan activiteiten als:

Stikstof
Ook voor activiteiten die stikstofdepositie in het natuurgebied veroorzaken is een vergunning of een melding nodig. Ook op grotere afstand van beschermde natuurgebieden, kunt u deze vergunning of een melding nodig hebben. Stikstofemissie wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door:

Het verlenen van deze vergunningen was opgeschort door een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Deze verklaarde de regels die we hiervoor in Nederland hanteerden (vastgelegd in de Programmatische Aanpak Stikstof) ongeldig. Op 10 oktober 2019 zijn er door alle provincies in Nederland beleidsregels vastgesteld om weer vergunningen te kunnen verlenen bij projecten die depositie van stikstof veroorzaken op Natura-2000 gebieden. Toename van stikstofdepositie is niet toegestaan. Er zijn twee mogelijkheden om toch een vergunning te krijgen, extern salderen en intern salderen.

Bij extern salderen wordt gebruik gemaakt van depositieruimte die beschikbaar komt, omdat een andere activiteit buiten de eigen bedrijfsvoering stopt. 70% van de depositieruimte die dan beschikbaar komt mag – onder voorwaarden – worden gebruikt. Bij intern salderen mag depositieruimte die vrijkomt bij het staken van activiteiten worden gebruikt voor andere activiteiten op dezelfde locatie.

Bij extern salderen geldt dat niet gebruikte ruimte niet alsnog mag worden gebruikt. De provincies zien, naar aanleiding van de boerenprotesten bij de provinciehuizen, aanleiding om de regels met betrekking tot extern salderen nog eens onder de loep de nemen. Deze worden voorlopig niet toegepast.

De beleidsregels zijn te vinden op decentrale.regelgeving.overheid.nl. Heeft u vragen? Neem contact op met wnb@provincie-utrecht.nl

Rol RUD
De RUD controleert als handhaver niet alleen de naleving van deze vergunningen en ontheffingen, maar surveilleert ook in het Utrechtse buitengebied. Bij overtredingen kunnen toezichthouders bestuursrechtelijk optreden en kunnen onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) ook strafrechtelijk optreden.