Activiteiten in of bij een Natura 2000-gebied

In de provincie zijn acht Natura 2000-gebieden. Voor ieder gebied zijn doelen gesteld om plant- en diersoorten en vegetatietypen in stand te houden. Het regulier gebruik (beheer) en het bestaand gebruik in het gebied zijn toegestaan, zodra deze zijn vastgelegd in een gebiedsbeheerplan. Wie hier activiteiten uit wil voeren, moet een ontheffing of vergunning aanvragen bij de provincie. Dit kan via de website van de provincie.  Denkt u hierbij aan activiteiten als:

Stikstof
Ook voor activiteiten die stikstofdepositie in het natuurgebied veroorzaken is een vergunning of een melding nodig. Ook op grotere afstand van beschermde natuurgebieden, kunt u deze vergunning of een melding nodig hebben. Stikstofemissie wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door:

U kunt met het AERIUS-rekenmodel controleren of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Meer informatie over het aanvragen van de vergunning vindt u op de website van de provincie. Heeft u vragen? Neem contact op met nbwet@provincie-utrecht.nl

Rol RUD
De RUD controleert als handhaver niet alleen de naleving van deze vergunningen en ontheffingen, maar surveilleert ook in het Utrechtse buitengebied. Bij overtredingen kunnen toezichthouders bestuursrechtelijk optreden en kunnen onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) ook strafrechtelijk optreden.