Beschermde kleine landschapselementen

De provincie beschermt bepaalde kleinere bossen, rijtjes knotwilgen, houtwallen en beeldbepalende bomen. Het is verboden om deze kleine landschapselementen te vellen, beschadigen of te vernietigen. Gebeurt dit wel, dan moeten ze worden hersteld. Ontheffingen van de verboden zijn niet mogelijk. U kunt wel een verzoek indienen om wegens dringende redenen de beschermde status op te heffen. Dit verzoek kunt u doen bij de provincie Utrecht.

De regels voor kleine landschapselementen zijn opgenomen in de Verordening natuur en landschap (Vnl). In deze verordening is aangewezen welke elementen worden beschermd. De locatie van deze kleine landschapselementen kunt u vinden op deze webkaart (hoofdstuk 5.5). De RUD voert de toezichts- en handhavingstaken uit voor de Vnl. We controleren meldingen op naleving en surveilleren in het Utrechtse buitengebied op zoek naar vellingen die niet gemeld zijn, en handhaven hierop. Dit betekent dat we herplantplicht opleggen, eventueel met een (strafrechtelijke) sanctie.