Bomen vellen

Om het bos te beschermen, gelden er regels voor het vellen van bomen. Het niet toegestaan om in een bos van 10 are of meer of bomen in een rijbeplanting van 20 of meer een boom te vellen zonder dit van tevoren te melden bij de provincie. Uitzondering hierop is dunning. Een dunning heeft tot doel om achterblijvende bomen beter te laten groeien. Als er binnen een maand, nadat u de kapmelding heeft ingediend, geen kapverbod is opgelegd, dan kunt u starten met de velling. Binnen drie jaar na de velling moeten de bomen herbeplant zijn. Als u de bomen op een andere locatie wilt herbeplanten, verzoekt u bij de provincie Utrecht toestemming voor compensatie op een andere locatie. Ook hiervoor gelden voorwaarden. De RUD controleert of de herplant op tijd gebeurt en aanslaat. Daarnaast surveilleren wij in het Utrechtse buitengebied. Bij overtredingen kunnen toezichthouders bestuursrechtelijk optreden en kunnen onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) ook strafrechtelijk optreden.

Kleine landschapselementen
De provincie beschermt bepaalde kleinere bossen, rijtjes knotwilgen, houtwallen en beeldbepalende bomen. Het is verboden om deze kleine landschapselementen te vellen, beschadigen of te vernietigen. Gebeurt dit wel, dan moeten ze worden hersteld. Ontheffingen van de verboden zijn niet mogelijk. U kunt wel een verzoek indienen om wegens dringende redenen de beschermde status op te heffen. Dit verzoek kunt u doen bij de provincie Utrecht.

De regels voor kleine landschapselementen zijn opgenomen in de Verordening natuur en landschap (Vnl). In deze verordening is aangewezen welke elementen worden beschermd. De locatie van deze kleine landschapselementen kunt u vinden op deze webkaart (hoofdstuk 5.5). De RUD voert de toezichts- en handhavingstaken uit voor de Vnl. We controleren meldingen op naleving en surveilleren in het Utrechtse buitengebied op zoek naar vellingen die niet gemeld zijn, en handhaven hierop. Dit betekent dat we herplantplicht opleggen, eventueel met een (strafrechtelijke) sanctie.