Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Soortenbescherming

Om de meest kwetsbare dier- en plantsoorten in Nederland te beschermen, zijn activiteiten als het doden, vangen of verstoren van dieren of het verwijderen van planten in principe verboden. In de Wet natuurbescherming staan de soorten waar deze verboden voor gelden. Het gaat bijvoorbeeld om vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen. Hier moet u, als particulier, overheid of bedrijf, rekening mee houden als u bijvoorbeeld bomen kapt, een weg verbreedt, een evenement organiseert of bij een bouwproject of verbouwing. In al deze gevallen moet u (laten) toetsen soortenbescherming van toepassing is. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht (030 – 258 9111, vraag naar team vergunningverlening natuur). Als u op tijd contact opneemt met de provincie, voorkomt u dat een project onnodig vertraging oploopt.

Ontheffing of vrijstelling
De provincie is verantwoordelijk voor het beschermen van soorten. De provincie heeft de manier waarop ze dit doet, vastgelegd in het beleidskader Wet natuurbescherming (pdf). In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag u activiteiten die verboden zijn wel uitvoeren. De provincie Utrecht moet daar toestemming voor geven via een vrijstelling of ontheffing. Er zijn voorwaarden verbonden aan die toestemming, zoals het compenseren van de schade aan een bepaalde plant- of diersoort. U kunt een ontheffing of vrijstelling aanvragen via dit webformulier. Nadat de ontheffing heeft, moet u zowel de start als het eind van de werkzaamheden melden aan de RUD. Dat doet u met deze formulieren:

Start werkzaamheden: rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenwnb
Eind werkzaamheden: rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenwnb

Taken RUD
De RUD Utrecht voert voor de provincie de toezichts- en handhavingstaken uit. Dit betekent dat wij vergunningen en/of ontheffingen controleren op naleving van voorschriften en medewerkers van de RUD actief in het Utrechtse buitengebied surveilleren op zoek naar mogelijke overtredingen en hierbij dan bestuurlijk handhaven eventueel met het opleggen van een (strafrechtelijke) sanctie.