Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Stiltegebieden

Ons land is dichtbevolkt en vol geluid. Echt stille gebieden zijn schaars, terwijl daar wel behoefte aan is bij mensen en dieren. Daarom zijn er stiltegebieden aangewezen. In de provincie Utrecht zijn deze vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening (PMV).  De stiltegebieden worden weergegeven op de Kaart stiltegebieden provincie Utrecht. 

In de 13 stiltegebieden zijn op grond van de PMV geen activiteiten toegestaan die de stilte verstoren. De RUD Utrecht voert namens de provincie Utrecht de werkzaamheden wat betreft stiltegebieden uit: we verlenen ontheffingen en controleren de naleving van voorschriften van ontheffingen in stiltegebieden. Handhavers van de RUD Utrecht zien er ook op toe dat de voorschriften uit de PMV worden nageleefd. Dit gebeurt op basis van klachten en meldingen, maar ook door veldcontroles.

Ontheffing stiltegebied aanvragen
In de 13 stiltegebieden in de provincie Utrecht zijn op grond van de Provinciale Milieuverordening geen activiteiten toegestaan die de stilte verstoren. Voor een aantal activiteiten is aangegeven dat het verbod daarop niet van toepassing is. U kunt uw aanvraag indienen bij de RUD via  RUD Utrecht aanvraagformulier_ontheffing_stiltegebieden (pdf).
Per geval zal de RUD beoordelen of een ontheffing zal worden verleend. Aan een ontheffing kunnen (geluids-)voorschriften worden verbonden ter beperking van de verstoring van de stilte.