Wat heb ik te zeggen over vergunningen, meldingen in mijn omgeving?

Over het algemeen geldt: hoe groter het effect van een activiteit (overlast, aantasting natuur of milieu), hoe strenger de regels. Zo is het opstijgen of landen met een luchtballon makkelijker te regelen, dan het beginnen van een luchthaven. De mate waarin u als omwonende inspraak heeft, hangt hiermee samen: hoe groter het effect van de activiteit, hoe uitgebreider de mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Let op: elke situatie is uniek, of en hoe u bezwaar kunt maken of een zienswijze kunt indienen staat in de bekendmaking. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina. De bekendmakingen van onze besluiten vindt u op www.officielebekendmakingen.nl/. U kunt zich via deze site abonneren op bekendmakingen bij u in de buurt.

Er zijn drie niveaus van inspraak:

  1. Er is een melding gedaan, u kunt geen zienswijze indienen of inspreken. Voorbeelden hiervan zijn: het aanleggen van een klein bodemenergiesysteem of het afsteken van een beperkte hoeveelheid consumentenvuurwerk.
  2. Er is een vergunning aangevraagd waarvoor een reguliere procedure geldt. U heeft als belanghebbende 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Heeft u bezwaar gemaakt, en wilt u voorkomen dat de aanvrager al met de vergunning aan de slag gaat, dan kunt u de rechtbank – en in sommige gevallen de Raad van State – verzoeken om een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’. Na een afgewezen bezwaar zijn er nog mogelijkheden voor beroep en hoger beroep. Voorbeeld van een vergunning waarvoor de reguliere procedure geldt: een bedrijf dat meer dan 50 geiten wil gaan houden.
  3. Er is een vergunning aangevraagd waarvoor de uitgebreide procedure geldt. Bij de uitgebreide procedure kunt u eerst 6 weken lang reageren op een concept-beschikking (besluit over de vergunning). Dan worden alle zienswijzen verzameld, en waar mogelijk verwerkt in een definitieve beschikking. Als u een zienswijze heeft ingediend, kunt u hiertegen in beroep gaan. Wie beroep heeft ingesteld en wil voorkomen dat de aanvrager al met de vergunning aan de slag gaat, kan de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’. Na het beroep is er nog mogelijkheid tot hoger beroep. Voorbeelden van vergunningen waarvoor de uitgebreide procedure geldt zijn: de uitbreiding van een metaalfabriek, de aanleg van een motorcrossterrein.

Bij iedere bekendmaking is vermeld welke mogelijkheden voor inspraak er zijn, en hoe u hier gebruik van kunt maken. Het bevoegd gezag, de overheid die over de aanvraag besluit, kan beslissen om een uitgebreide procedure te volgen in plaats van een reguliere. Dit kan per situatie en aanvraag verschillen. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op via info@rudutrecht.nl.