Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Toezicht en handhaving

De RUD heeft handhavers in dienst die er op toezien dat wetten en regels op het gebied van milieu (veiligheid, lucht, geluid, energie, bodem, natuur, water en landschap) worden nageleefd. Gebeurt dat niet, dan kunnen de handhavers van de RUD maatregelen nemen. Handhavers controleren de naleving van vergunningen, ontheffingen, goedgekeurde saneringsplannen en verbodsbepalingen. De controles vinden zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats. Handhavers van de RUD waarschuwen overtreders in eerste instantie met een brief. Als de overtreding binnen de voorgeschreven termijn niet ongedaan is gemaakt, krijgen overtreders vervolgens een (concept) last onder dwangsom of bestuursdwang. Als de overtreding niet binnen een genoemde termijn ongedaan wordt gemaakt, moet er een geldbedrag worden betaald. Overtreders kunnen hier bezwaar tegen maken. Naast handhavers zijn er Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst van de RUD. Zij kunnen boetes opleggen of een proces verbaal opmaken. Vaak hebben  handhavers te maken met bedrijven, maar ook burgers krijgen te maken met toezicht en handhaving.

Gedoogbeschikking

Wanneer u vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk niet kunt voldoen aan bepaalde wetten en regels, dan kunt u onder voorwaarden een gedoogbeschikking aanvragen. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet handhavend op te treden tegen de activiteit die in strijd is met de regels. In de beschikking zijn voorwaarden opgenomen, waar onder voor welke periode het besluit geldt. Het is voor een aanvrager niet mogelijk om bezwaar te maken als het gedoogbesluit wordt geweigerd. Als er wel wordt gedoogd, dan kunnen anderen daar wel bezwaar tegen maken.