Kaart achtergrondwaarden PFAS provincie Utrecht

In opdracht van de provincie Utrecht heeft de RUD Utrecht, in samenwerking met de Omgevingsdienst regio Utrecht, alle bekende gegevens wat betreft PFAS binnen de provincie Utrecht geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een adviesdocument voor gemeenten met hieraan verbonden provincie-brede achtergrondgehalten voor PFAS: 20-01-10 rapport PFAS achtergrondwaarde kaart definitieve versie (pdf).

Achtergrond
Tot nu toe was het binnen de (meeste) gemeenten noodzakelijk om bij grondverzet zowel de toe te passen grond (wat pas ik toe?) als de ontvangende bodem (waar pas ik de grond toe?) te onderzoeken op PFAS. Met het nieuwe THK van 1 december 2019 is er echter geen noodzaak meer voor onderzoek naar het gehalte aan PFAS in de ontvangende bodem. Op dit moment gelden namelijk als landelijke achtergrondwaarden 0,9 microgram/kg d.s. voor PFOS en 0,8 microgram/kg d.s. voor PFOA en overige stoffen. Gemeenten in de provincie Utrecht kunnen echter met deze provinciale  achtergrondwaardenkaart en een bijbehorend collegebesluit hiervan afwijken.

Juridisch kader
De gemeenten zijn het bevoegde gezag voor het Besluit bodemkwaliteit en kunnen normen stellen voor grondverzet. De provincie ondersteunt gemeenten in deze rol door duidelijkheid over de aangetroffen gehalten aan PFAS in de provincie Utrecht. Het adviesdocument en de achtergrondgehaltekaart is opgesteld om de gemeenten:

Status van de kaart
De volgende gemeenten (toezicht Bbk gemandateerd aan de RUD Utrecht) gaan de kaart (voorlopig) gebruiken bij grondverzet binnen hun beheersgebied:

De volgende gemeente (toezicht Bbk gemandateerd aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)) gaan de kaart (voorlopig) gebruiken bij grondverzet binnen hun beheersgebied:

Vervolg
De RUD Utrecht zal de informatie op deze website voortdurend actualiseren en zo het meest recente overzicht geven wat betreft het beleid van de verschillende bevoegde gezagen binnen de provincie Utrecht.