Luchthavenregeling of luchthavenbesluit

Wie een terrein meer dan 12 dagen per jaar wil gebruiken, heeft een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit nodig. Een luchthavenregeling geeft toestemming om een terrein méér dan 12 dagen per jaar te gebruiken als luchthaven voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. Voor het gebruik van het terrein als luchthaven gelden regels. Zo mag er bijvoorbeeld geen geluidshinder of onveiligheid ontstaan en moeten de in- en uitvliegroutes van het terrein obstakelvrij zijn. Een luchthavenbesluit is vereist wanneer wél sprake is van dergelijke milieueffecten op de omgeving. Wanneer u een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit wil aanvragen, neemt u dan contact op met de RUD via luchtvaart@rudutrecht.nl. Wij gaan graag voorafgaand aan de aanvraag met u in overleg om het voornemen en mogelijke probleempunten te bespreken. Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over de toekenning van luchthavenbesluiten. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de luchthavenregeling.

Luchtballonnen, schermzweeftoestellen,schermvliegtuigen en zeilvliegtuigen

Voor luchtballonnen, schermzweeftoestellen, schermvliegtuigen en zeilvliegtuigen geldt een uitzondering op de luchthavenregeling. Voor luchthavens die meer dan twaalf dagen per jaar worden gebruikt voor het opstijgen en/of landen met uitsluitend vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen is geen luchthavenregeling nodig. Diegene die vliegt moet wel een Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) van de gemeente hebben. Daarnaast is de ‘Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen’ van toepassing.