Melden ongewoon voorval

Gebeurt er binnen een bedrijf iets ongewoons met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu, dan moet u dit melden bij het bevoegd gezag. Dit heet een ‘melding ongewoon voorval’. Een ongewoon voorval is bijvoorbeeld een afwijking in het productieproces, brand of een ongeluk. Het is belangrijk om het ongewone voorval zo snel mogelijk te melden, zodat de RUD eventueel kan adviseren over maatregelen om de milieuschade te beperken. Neemt u daarom zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op via 0800 – 0225510. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Deze meldingsplicht is opgenomen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 17). Het niet melden van een ongewoon voorval is een overtreding en kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gevolgen hebben zoals een proces verbaal, een dwangsom of een strafrechtelijk onderzoek.