Ondersteuning soortenbescherming voor gemeenten

Het beschermen van plant- en diersoorten (soortenbescherming) is geregeld in de Wet natuurbescherming. Daarnaast gaat de Wet natuurbescherming over het in stand houden van bos (kappen en herplanten van bomen buiten de bebouwde kom) en het beschermen van natuurgebieden. Bij soortenbescherming spelen ook gemeenten een belangrijke rol. De RUD kan hierin ondersteunen.

Wat is soortenbescherming?
Het beschermen van diersoorten houdt in dat het verboden is om dieren opzettelijk te verstoren, te verwonden of te doden. Dit geldt voor alle dieren. Maar ook zijn er bepaalde diersoorten die extra beschermd zijn zoals vleermuizen, gierzwaluwen en dassen. Wie een activiteit of werkzaamheden uit wil voeren waar een omgevingsvergunning voor nodig is, moet dus (laten) onderzoeken of dit nadelige gevolgen heeft voor beschermde soorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan festivals in de buurt van een natuurgebied of renovatie van gebouwen waar vleermuizen in huizen.

Wat is de rol van de gemeente?
De Wet natuurbescherming is aangehaakt bij de omgevingsvergunning. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning moet de gemeente nagaan of de activiteiten impact hebben op soorten en of het nodig is om een aanvraag door de provincie te laten beoordelen. De provincie koppelt er dan vaak voorwaarden aan met betrekking tot de planning, verplaatsen van dieren en regelen van alternatief onderdak.

Wat is de rol van de RUD?
De RUD houdt niet alleen toezicht op het naleven van de Wet natuurbescherming, we hebben ook ecologen die al enkele gemeenten (waar onder Utrecht) helpen bij de beoordeling van de volledigheid en correcte interpretatie van aanvragen van omgevingsvergunningen. We vertalen quickscans naar adviezen voor de vergunningverlening. Op deze manier kan voorkomen worden dat werkzaamheden stil worden gelegd, aangepast moeten worden of kansen om soorten te beschermen worden gemist.

Meer informatie
Wilt u meer weten over soortenbescherming en wat de RUD voor u kan betekenen, neem dan contact op met Frank van Raad via f.vanraad@rudutrecht.nl of 06-55498009.