Terinzagelegging natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

Nieuws

De provincie Utrecht werkt samen met Rijkswaterstaat, Stichting het Utrecht Landschap, gemeente Wijk bij Duurstede, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan het ontwikkelen van natuur in de Lunenburgerwaard. In de uiterwaard worden onder andere plas-dras gebieden, natuurvriendelijke oevers, ooibos en schraalgraslanden aangelegd. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk gebied voor veel verschillende soorten planten en dieren. Ook aan een wandelroute is gedacht. De geplande startdatum van de inrichtingswerkzaamheden staat gepland voor eind 2021. Op deze pagina kunt u 4 februari tot en met 18 maart 2021 alle ontwerpbesluiten voor dit project en de achterliggende stukken inzien. Tijdens deze periode kunt u ook een zienswijze indienen. U vindt de bestanden via de link aan de rechterkant van deze pagina.

Overzicht op kaart van werkzaamheden Lunenburgerwaard (Wijk bij Duurstede)

Om de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor het project, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden, neemt de RUD de coördinatie op zich. Daarom staan alle stukken met betrekking tot de vergunningverlening voor dit project op deze website. 

Terinzagelegging

De ontwerpbesluiten die gecoördineerd ter inzage worden gelegd zijn:

  • Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet van de provincie Utrecht (RUD Utrecht);
  • Projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat Oost Nederland;
  • Vergunning op grond van de Waterwet van Rijkswaterstaat Oost Nederland en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
  • Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van de gemeente Wijk bij Duurstede.

U kunt de stukken van 4 februari tot en met 18 maart 2021 inzien via deze webpagina. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met info@rudutrecht.nl onder vermelding van Lunenburgerwaard. 

U wilt reageren? 

U kunt van 4 februari tot en met 18 maart 2021 reageren op de ontwerpbesluiten door een zienswijze in te dienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling:

Schriftelijk:
Gedeputeerde Staten van Utrecht, p/a RUD Utrecht
Postbus 85242 
3508 AE Utrecht.

Vermeld bij de zienswijze ‘Project natuurontwikkeling Lunenburgerwaard’ en het ontwerpbesluit waar de zienswijze volgens u betrekking op heeft.

Mondeling:
Meld u hiervoor aan bij de RUD Utrecht, via 030- 7023300. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt. 

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpbesluiten hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Meer informatie over het proces van terinzagelegging, zienswijzen en beroep vind u in de bekendmaking onderaan deze pagina.