Beleid PFAS in de gemeenten

Op deze pagina vindt u een overzicht ontwikkelingen met betrekking tot PFAS in de provincie Utrecht, om te beginnen met het beleid in de RUD-gemeenten. PFAS is een verzamelnaam voor deels zeer zorgwekkende stoffen die onder ander door het gebruik in blusschuim en de fabricage van teflon in de bodem terecht zijn gekomen. De problematiek werd aangezwengeld door onderzoek naar de verontreiniging veroorzaakt door chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht.

Er was geen beleid voor deze stoffen. Sinds 1 december 2019 is er een aangepast tijdelijk landelijk handelingskader (THK), met daarin toetsingsnormen en regels over hoe er met PFAS in grond moet worden omgegaan. De afgelopen periode is gebleken dat door dit handelingskader onder andere grondverzet en baggerwerkzaamheden stagneren. Dit komt doordat hergebruik van grond en baggerspecie vertraging oploopt omdat er geen PFAS-gegevens bekend zijn of omdat hergebruik wordt beperkt door de gestelde normen. Gemeenten mogen zelf beleid maken, hiervoor is wel nodig dat de achtergrondwaarde van PFAS in de gemeente wordt vastgesteld. Dit betekent dat gemeenten met een bodembeheernota deze moeten aanvullen met PFAS om het beleid uit deze nota (volledig) te kunnen blijven gebruiken. De gemeenten die geen bodembeheernota hebben, moeten een keuze maken deze te ontwikkelen of het landelijke beleid te volgen. De RUD ondersteunt hierin.

De ontwikkelingen ten aanzien van PFAS in grond en baggerspecie gaan zeer snel. Wij proberen de actuele informatie voor in ieder geval alle gemeenten in het beheersgebied van de RUD op deze pagina met u te delen. Het kan zijn dat de ontwikkelingen sneller gaan dan wij kunnen publiceren. Voor RUD-gemeenten die niet vermeld zijn op deze pagina, is het generieke beleid voor het toepassen van grond geldig. Dit geldt zowel voor de algemene regels voor het toepassen van grond en baggerspecie op basis van het Besluit bodemkwaliteit als voor het aanvullende  tijdelijk handelingskader voor PFAS.

Amersfoort
De gemeente Amersfoort heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. Wat betreft PFAS heeft Amersfoort bodemonderzoek laten uitvoeren naar de achtergrondwaarde voor PFAS binnen hun beheergebied op basis van de hiervoor geldende richtlijnen uit het Tijdelijk Handelingskader van 8 juli 2019. Op basis van de voorlopige resultaten van dit uitgevoerde bodemonderzoek is, tot een formele vaststelling van de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart, het volgende besloten:

  1. Voor grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart binnen de gemeente Amersfoort is geen aanvullende analyse voor PFAS meer benodigd (toe te passen grond en de ontvangende bodem).
  2. Toepassing van grond afkomstig van buiten Amersfoort dient te voldoen aan de volgende voorlopige normering:
Functieklasse in de zin van het besluit bodemkwaliteit PFOS

(μg/kg ds)

PFOA

(μg/kg ds)

GenX

(μg/kg ds)

Overige PFAS

(μg/kg ds)

Landbouw/natuur 1 1 1 0,2
Wonen 3 1 1 0,2
Industrie 3 1 1 0,2
 
Grondwaterbeschermingsgebied 0,1 0,1 0,1 0,1
Grootschalige toepassingen 3 7 3 3

Baarn
De gemeente Baarn heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. Baarn heeft nog geen aanvullend PFAS-onderzoek laten uitvoeren of beleid opgesteld; het THK is van toepassing.

Bunschoten
De gemeente Bunschoten heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. Aanvullend onderzoek PFAS is in voorbereiding. Tot aan vaststelling van de geactualiseerde bodembeheernota accepteert de gemeente Bunschoten de provinciale achtergrondwaardenkaart.

Eemnes
De gemeente Eemnes heeft geen bodembeheernota; het THK is van toepassing.

Houten
De gemeente Houten heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. De gemeente Houten heeft bodemonderzoek uit laten voeren zodat de achtergrondwaarde voor PFAS binnen hun beheergebied bepaald kan worden. Het maken van beleid op basis van het onderzoek is in de afrondende fase; tot de vaststelling hiervan is het THK van toepassing.

Leusden
De gemeente Leusden heeft geen bodembeheernota; het THK is van toepassing.

Lopik
De gemeente Lopik heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. De gemeente Lopik is bezig met het uitvoeren van bodemonderzoek zodat de achtergrondwaarde voor PFAS binnen hun beheergebied bepaald kan worden. Voor grondverzet binnen de gemeente Lopik is vooralsnog geen aanvullende analyse voor PFAS benodigd (toe te passen grond en de ontvangende bodem).

Hier zal dus door de RUD Utrecht niet naar gevraagd worden bij de beoordeling van een toepassing. U vindt het collegebesluit op de website van de gemeente (link). Voor grondverzet met grond en baggerspecie van buiten de gemeente Lopik is het generieke beleid van toepassing zoals weergegeven in het tijdelijk handelingskader.

Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. U vindt het collegebesluit voor de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS op de website van de gemeente (link).

Soest
De gemeente Soest heeft geen bodembeheernota; het THK is van toepassing.

Utrecht
De gemeente Utrecht heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. Aanvullend PFAS-onderzoek is uitgevoerd. Het maken van beleid op basis van het onderzoek is in de afrondende fase; tot de vaststelling hiervan is het THK van toepassing.

Woudenberg
De gemeente Woudenberg heeft geen bodembeheernota; deze is in voorbereiding. Tot aan vaststelling van de bodembeheernota accepteert de gemeente Woudenberg de provinciale achtergrondwaardenkaart.

Aanvullende informatie
 Tijdelijk landelijk handelingskader (interne link)

Vragen?
Joop van de Wiel, j.vandewiel@rudutrecht.nl
Robbert den Hartog, r.denhartog@rudutrecht.nl