Ontwerpbesluiten Natuurontwikkeling Elster buitenwaard ter inzage

Nieuws

De provincie Utrecht werkt samen met Rijkswaterstaat, stichting het Utrechts Landschap, gemeente Rhenen en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan het ontwikkelen van natuur in de Elster Buitenwaard. In de uiterwaard worden onder andere geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden aangelegd. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk gebied voor veel verschillende soorten planten en dieren. Ook aan wandelroutes is gedacht. De ontwerpbesluiten liggen ter inzage. U kunt van 6 juli tot en met 16 augustus reageren met een zienswijze. U vindt de stukken op deze webpagina.

""

De provincie Utrecht is initiatiefnemer van het project Natuurontwikkeling Elster Buitenwaarden. Voor de uitvoering van dit project zijn in 2018 gecoördineerde uitvoeringsbesluiten genomen. Tijdens de uitvoering van het project werd geconstateerd dat in de bodem PFAS voorkomt. Het project heeft enkele jaren stil gelegen om de uitvoerings- en inrichtingsplannen hierop aan te passen. De hieronder aangegeven uitvoeringsbesluiten moeten, vanwege de aanpassingen van de plannen, gewijzigd worden. De provincie heeft verzocht om bij de voorbereiding van de wijzigingsbesluiten, die nodig zijn om de uitvoering van het project te continueren, toepassing te geven aan de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 10a t/m e van de Ontgrondingenwet. Het doel van deze coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de wijzigingsbesluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. Dit is inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) voert deze taak uit.

De ontwerpbesluiten die gecoördineerd ter inzage worden gelegd zijn:

  • Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet van de provincie Utrecht (RUD Utrecht);
  • Projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat Oost Nederland;
  • Vergunning op grond van de Waterwet van Rijkswaterstaat Oost Nederland;
  • Vergunning op grond van de Waterwet van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

U wilt reageren?

U kunt reageren op de ontwerpbesluiten door een zienswijze in te dienen. Dat kan van 6 juli tot en met 16 augustus. 

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:
Gedeputeerde Staten van Utrecht
p/a RUD Utrecht
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Vermeld bij de zienswijze ‘Project Elster Buitenwaarden’ en het besluit waarop de zienswijze betrekking heeft.

Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Maak hiervoor, gedurende de zienswijzeperiode, een afspraak met de RUD Utrecht, via 030- 7023300. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt. Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn of niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen komen binnen bij het coördinerend bevoegd gezag en worden direct doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde gezagsinstanties. De betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het vaststellen van de definitieve besluiten. Deze worden opnieuw ter inzage gelegd. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen de definitieve besluiten toegestuurd. Indien een zienswijze niet tot de gewenste aanpassingen hebben geleid van de besluiten kunt u beroep instellen. Daar wordt u tijdens de ter inzage legging van de definitieve besluiten nader over geïnformeerd.

De volledige bekendmaking vindt u in de bijlagen onder 'Ontwerpbesluiten'.

Wijzigingsaanvragen