Project Natuurontwikkeling Elster Buitenwaard

De Elster Buitenwaard is gelegen ten zuiden van Elst (provincie Utrecht), gemeente Rhenen. Deze uiterwaard bestaat grotendeels uit open grasland. Door de gehele uiterwaard loopt een oude riviergeul die zichtbaar is als een smalle sloot of op sommige stukken als brede geul. Ook ligt er nog een oude zandwinplas. Door de faunapassage onder de Rijksstraatweg (N225) is de Elster Buitenwaard verbonden met de Plantage Willem III op de Utrechtse Heuvelrug.

Plannen voor de toekomst
Provincie Utrecht werkt samen met Rijkswaterstaat, Stichting het Utrecht Landschap, Gemeente Rhenen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Gebiedscoöperatie O-gen aan het ontwikkelen van natuur in de Elster Buitenwaard. In de uiterwaard worden onder andere geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden aangelegd. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk gebied voor veel verschillende soorten planten en dieren. Ook aan wandelroutes is gedacht. De geplande startdatum van de inrichtingswerkzaamheden staan gepland voor de tweede helft van 2018. Dit is natuurlijk afhankelijk van het procedureverloop van de vergunningaanvragen. Op 17 januari 2018 zijn de vergunningaanvragen ingediend.

Gecoördineerde voorbereiding
Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project natuur­ontwikkeling Elster Buitenwaard heeft gebiedscoöperatie O-gen, namens initiatiefnemer de provincie Utrecht, verzocht om toepassing van de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 10a t/m e van de Ontgrondingenwet.

Het doel van deze coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten, zoals benodigd voor de uitvoering van het project, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. Dit is inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) voert deze taak uit.

De procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt eveneens in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit.

Definitieve besluiten
De volgende definitieve besluiten zijn door de betreffende bevoegde gezagen genomen:

Ontwerpbesluiten, zienswijzen en reactienota
Op de ontwerpbesluiten zijn twee zienswijzen binnengekomen. Deze hebben vooral betrekking op de demping van de voormalige zandwinplas en de wandelpaden. De samenvattingen van de zienswijzen en de reacties daarop zijn verwerkt in een gezamenlijke ‘Reactienota zienswijzen Project natuurontwikkeling Elster Buitenwaard, d.d. 4 juli 2018’. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de ontwerpbesluiten. Deze nota ligt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter inzage.

Hoe en waar kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 14 september 2018 beroep instellen tegen deze besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld door belanghebbenden die:

U kunt uw beroepschrift onder vermelding van ‘Definitieve besluiten Project natuurontwikkeling Elster Buitenwaard’ richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

Houdt u er verder rekening mee dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is. Dit betekent onder andere dat geen pro forma beroep kan worden ingesteld.
Als u beroep aantekent kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet gewacht kan worden tot de uitspraak op beroep. Dit verzoek richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. U ontvangt hierover nader bericht van de Raad van State. Meer informatie over de beroepsprocedure en het griffierecht vindt u op de site van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Hoe komt u aan meer informatie?
De besluiten en bijbehorende stukken zijn van vrijdag 3 augustus tot en met vrijdag 14 september 2018 digitaal in te zien en te downloaden op de website van de RUD Utrecht. De besluiten liggen daarnaast ter inzage bij:

Informeert u s.v.p. bij de genoemde instanties naar de reguliere openingstijden.

Digitaal leest u de definitieve besluiten en overige stukken hier.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project, neem hiervoor contact op met de RUD Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 030- 7023300 of info@rudutrecht.nl onder vermelding van ‘Project natuurontwikkeling Elster Buitenwaard’.