Project Natuurontwikkeling Elster Buitenwaard

De Elster Buitenwaard is gelegen ten zuiden van Elst (provincie Utrecht), gemeente Rhenen. Deze uiterwaard bestaat grotendeels uit open grasland. Door de gehele uiterwaard loopt een oude riviergeul die zichtbaar is als een smalle sloot of op sommige stukken als brede geul. Ook ligt er nog een oude zandwinplas. Door de faunapassage onder de Rijksstraatweg (N225) is de Elster Buitenwaard verbonden met de Plantage Willem III op de Utrechtse Heuvelrug.

Plannen voor de toekomst
Provincie Utrecht werkt samen met Rijkswaterstaat, Stichting het Utrecht Landschap, Gemeente Rhenen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Gebiedscoöperatie O-gen aan het ontwikkelen van natuur in de Elster Buitenwaard. In de uiterwaard worden onder andere geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden aangelegd. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk gebied voor veel verschillende soorten planten en dieren. Ook aan wandelroutes is gedacht. De geplande startdatum van de inrichtingswerkzaamheden staan gepland voor de tweede helft van 2018. Dit is natuurlijk afhankelijk van het procedureverloop van de vergunningaanvragen. Op 17 januari 2018 zijn de vergunningaanvragen ingediend.

Gecoördineerde voorbereiding

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project natuur­ontwikkeling Elster Buitenwaard heeft gebiedscoöperatie O-gen, namens initiatiefnemer de provincie Utrecht, verzocht om toepassing van de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 10a t/m e van de Ontgrondingenwet.

Het doel van deze coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten, zoals benodigd voor de uitvoering van het project, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. Dit is inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) voert deze taak uit.

De procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt eveneens in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit.

Ter inzage legging

De ontwerpbesluiten die gecoördineerd ter inzage worden gelegd zijn:

De ontwerpbesluiten liggen gedurende zes weken ter inzage in de periode van 19 april 2018 tot en met 30 mei 2018 op:

Informeert u bij de genoemde instanties naar de reguliere openingstijden.

Digitaal leest u de ontwerpbesluiten hier.

U wilt reageren?

U kunt reageren op de ontwerpbesluiten door een zienswijze in te dienen in de periode dat de besluiten ter inzage liggen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. De ontwerpbesluiten en de daarbij horende stukken liggen ter inzage van 19 april tot en met 30 mei 2018. U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, p/a RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. Vermeld bij de zienswijze ‘Project Elster Buitenwaard’ en het besluit waarop de zienswijze betrekking heeft.

Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Dit kan op 30 mei 2018. Meld uw komst bij de RUD Utrecht, via 030- 7023300. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt. Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerp­besluiten hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijker­wijs niet in staat bent geweest.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen komen binnen bij het coördinerend bevoegd gezag en worden direct doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde gezagsinstanties. De betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het vaststellen van de definitieve besluiten. Deze worden opnieuw ter inzage gelegd. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen de definitieve besluiten toegestuurd. Indien een zienswijze niet tot de gewenste aanpassingen hebben geleid van de besluiten kunt u beroep instellen. Daar wordt u tijdens de ter inzage legging van de definitieve besluiten nader over geïnformeerd.