Stand van zaken Van de Groep

Van de Groep is een bedrijf aan de Haringweg in Bunschoten dat onder andere visafval verwerkt tot veevoer en biogas. Het bedrijf verwerkte het afval aanvankelijk alleen tot veevoer. Het vergisten gebeurt sinds 2007. Sinds deze activiteit plaatsvindt, zijn er periodes dat omwonenden klagen over stank. Zij vermoeden dat de stank door Van de Groep wordt veroorzaakt. In 2018 zijn er tot medio augustus 322 klachten binnengekomen.

Overtredingen
Ondanks de vele klachten over geuroverlast, heeft het bedrijf de geurvoorschriften uit de vergunning niet overtreden. De geurvoorschriften gelden voor de uitstoot aan de pijp, en daar is tot nu toe geen overschrijding van de norm vastgesteld. Er zijn wel andere overtredingen geconstateerd. Het bedrijf heeft veranderingen doorgevoerd die niet binnen de vergunning vallen. Eén verandering is dat het digestaat (restproduct) in de open lucht verwerkt en afgevoerd. Dit is vermoedelijk een bron van geuroverlast. Het bedrijf heeft tot 15 oktober 2018 om deze overtredingen ongedaan te maken. Dat wil zeggen: ervoor te zorgen dat alle veranderingen vergunbaar zijn – dus binnen bestaande wet- en regelgeving passen-  en dat de RUD alle gegevens heeft om de vergunning te wijzigen, of om de veranderingen terug te draaien. Voor iedere week na 15 oktober dat Van de Groep dit niet doet, moet het bedrijf dwangsommen betalen.

Aanpassing vergunning
Van de Groep moet de gegevens over de al doorgevoerde aanpassingen aan de RUD aanleveren. De RUD toetst of deze voldoen aan de milieuwetgeving. Daarnaast heeft het bedrijf aangegeven nieuwe veranderingen door te willen voeren die tot doel hebben om de geuroverlast te beperken. Ook hiervoor levert Van de Groep gegevens aan die de RUD beoordeelt. Naast wijzigingen om de geurproblematiek aan te pakken, wil het bedrijf ook een vergunning om uit te breiden. Als de (nieuwe) veranderingen en activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving, wordt de huidige vergunning voor het bedrijf aangepast. Hieraan worden voorschriften opgenomen om de geuroverlast te beperken.

Vervolg
Vanaf het moment dat alle gegevens om de vergunning te wijzigen zijn ingediend, heeft de RUD 26 weken de tijd om deze te beoordelen. Na de behandeltermijn komt er een ontwerp-beschikking over de gewijzigde vergunning. Hierop kan iedereen 6 weken lang reageren met een zienswijze. Hierna wordt de vergunning, eventueel met aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, definitief verleend. Tegen deze vergunning staat (hoger) beroep open. Provincie en RUD zullen een bewonersavond organiseren als de ontwerpvergunning ter inzage ligt. Dit is naar verwachting in december 2018 of januari 2019.

Extra maatregelen
De provincie neemt extra maatregelen om de overlast bewoners van Bunschoten-Spakenburg te beperken. Zo staat het bedrijf onder verscherpt toezicht. Dit houdt in dat handhavers wekelijks, ook buiten kantooruren, onverwacht langskomen voor inspectie. Hierbij wordt vooral gelet op good housekeeping: is het terrein schoon, zijn deuren dicht, zijn vrachtwagens en vaten afgesloten. Dit om mogelijke geurbronnen uit te sluiten. Ook worden er externe adviseurs ingehuurd om de expertise van de RUD aan te vullen, zodat geen mogelijkheid onbenut blijft om de overlast met vergunningverlening en handhaving in te perken.

Meer informatie
De overlast door Van de Groep is door Provinciale Staten besproken. Hieronder vindt u de stukken die op agenda stonden.

2018BEM58-01 Memo GS Pennarts over vdGroep
2018BEM74 Memo gedeputeerde Pennarts stava Van der Groep
2018BEM58-02 RUDUtrecht.meetcampagneVDG

Vragen?
Meer informatie vraagt u via info@rudutrecht.nl of 030 – 7023300
Voor journalisten: provincie Utrecht via info@provincie-utrecht.nl of 030-2589111