Stand van zaken Van de Groep, maart 2019

Van de Groep is een bedrijf aan de Haringweg in Bunschoten dat onder andere visafval verwerkt tot veevoer en biogas. Het bedrijf verwerkte het afval aanvankelijk alleen tot veevoer. Het vergisten gebeurt sinds 2007. Sinds deze activiteit plaatsvindt, zijn er periodes dat omwonenden klagen over stank. Zij schrijven de stank aan Van de Groep toe. Dit was aanleiding om extra toezicht te houden bij dit bedrijf en in 2017 metingen uit te voeren met e-noses. Het rapport van deze metingen vindt u onderaan deze pagina.

Intensieve inzet
In de periode 1-1- 2018 is er tot en met november 2018 is er 652 keer over Van de Groep geklaagd. Dit is voor de provincie aanleiding de inzet op het bedrijf verder te intensiveren in toezicht (vaker langsgaan en meer controles), handhaving (directe aanpak en zo nodig hogere dwangsommen) en vergunningverlening (gebruik maken van alle juridische mogelijkheden om tot geurvoorschriften te komen die beter handhaafbaar zijn). Intensieve inzet op deze drie sporen moet er toe leiden dat de overlast voor de omwonenden wordt beperkt.

Toezicht
Gezien de overlast is er sprake van intensiever toezicht. Dit betekent dat er vaker controles plaatsvinden bij Van de Groep  door de toezichthouders. In 2018 liep dit in periodes op tot meerdere keren per week. Onder normale omstandigheden wordt een dergelijk bedrijf één keer per jaar bezocht. Ook gaan onze toezichthouders aan de slag naar aanleiding van klachten. Alle klachten worden geregistreerd. Bij meerdere klachten in een korte periode onderzoekt een toezichthouder volgens een vaste werkinstructie of deze valide zijn. Een klacht is valide als:

Ook als er geen klachten zijn worden controles uitgevoerd en wordt, bij het waarnemen van stank, gecontroleerd welk bedrijf de veroorzaker hiervan is.

Handhaving
In de periode 2017-2019 zijn er verschillende lasten onder dwangsom opgelegd aan het bedrijf. Een last onder dwangsom houdt in dat het bedrijf een bepaalde periode de tijd krijgt om overtredingen te stoppen. Dat wil zeggen: ongedaan maken of zorgen dat de overtredingen gelegaliseerd kunnen worden. U vindt de lasten onder dwangsom onderaan deze pagina.

Aanpassing vergunning
Van de Groep heeft de gegevens over de al doorgevoerde aanpassingen aan de RUD aangeleverd. Daarnaast heeft het bedrijf aangegeven ook nieuwe veranderingen door te willen voeren die tot doel hebben om geuroverlast te beperken. Ook hiervoor heeft Van de Groep gegevens aangeleverd die de RUD beoordeelt. Naast wijzigingen om de geurproblematiek aan te pakken, wil het bedrijf ook een vergunning voor nieuwe activiteiten op een naastgelegen perceel. Als de (nieuwe) veranderingen en activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving, wordt de huidige vergunning voor het bedrijf aangepast. Met de nieuwe vergunning wordt de werking van het bedrijf goed vastgelegd met heldere voorschriften. Een belangrijk doel hierbij is het beperken van overlast voor de omgeving. Hiervoor worden voorschriften op basis van de laatste inzichten in de vergunning opgenomen. Deze voorschriften moeten ook meer handvatten bieden om op geuroverlast te handhaven.

Vooruitlopen op de nieuwe vergunning
Omdat het traject tot een definitieve nieuwe vergunning lang duurt, is afgesproken dat het bedrijf een aantal maatregelen die de overlast moeten beperken eerder neemt. Eén van de maatregelen is een beladingsbalg. Deze is reeds geïnstalleerd om het digestaat – het restproduct van de biogasproductie-  luchtdicht af te voeren. Het afval stroomde eerst in de open lucht uit een pijp een open kiepbak in, en nu zit de pijp aangesloten op de kiepbak en is de kiepbak afgesloten. Daarnaast is er een zogenaamde ionisatie-unit worden geplaatst om de geur in de hal zo veel mogelijk te neutraliseren.

Vervolg vergunning
Vanaf het moment dat alle gegevens om de vergunning te wijzigen zijn ingediend, heeft de RUD 26 weken de tijd om deze te beoordelen. Na de behandeltermijn komt er een ontwerp-beschikking over de gewijzigde vergunning. Hierop kan iedereen 6 weken lang reageren met een zienswijze. Hierna wordt de vergunning, eventueel met aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, definitief verleend. Tegen deze vergunning staat (hoger) beroep open.

Publicatie ontwerpvergunning opgeschort
Conform staand beleid toetst de provincie de integriteit van Van de Groep in verband met de vergunningaanvraag. Dergelijke onderzoeken duren doorgaans één tot vijf maanden. Daarover kunnen geen mededelingen worden gedaan omdat het onderzoek nog gaande is en het geheime informatie betreft. Dit betekent tevens dat de ontwerpbeschikking niet eerder kan worden gepubliceerd dan wanneer dit advies is ontvangen en besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. Na publicatie zal een informatiebijeenkomst plaatsvinden.

Pilot geurbeleid
Op 10 december 2018 hebben Provinciale Staten een motie over geurbeleid unaniem aangenomen. De motie stelt voor om te onderzoeken hoe de provincie tot goed geurbeleid kan komen. Hiervoor gaat de provincie met de gemeente Bunschoten een pilot opzetten voor geurbeleid. De problemen rondom Van de Groep spelen een belangrijke rol in de keuze voor Bunschoten. De pilot moet nog concreet worden ingevuld. Voor 1 april 2019 moet duidelijk worden of de provincie wel of geen eigen geurbeleid gaat opstellen.

Informatiebijeenkomst 12 maart 2019

Op 12 maart is er in Bunschoten een informatiebijeenkomst geweest over de problematiek rond het bedrijf Van de Groep uit Bunschoten. Hierbij zijn raads-, statenleden en diverse bewoners/actiecomité met elkaar in gesprek gegaan. Er zijn vragen gesteld die betrekking hebben op een aantal thema’s te weten gezondheid, veiligheid, klachtenafhandeling, de afvalwaterzuivering, verplaatsing van het bedrijf en vergunningverlening.

Hieronder vindt u het verslag van deze bijeenkomst. Hierin worden de vragen van deze avond per thema beantwoord.

Verslag informatiebijeenkomst 12 maart 2019 Van de Groep

Lasten onder dwangsom
LOD 12-4-2017

LOD_29-8-2018

wijzigingsbesluit LOD 28-11-2018

LOD 24-1-2019

herstelbesluit LOD 25-1-2019

Meer informatie
De overlast door Van de Groep is door Provinciale Staten besproken. Hieronder vindt u de stukken die op agenda stonden.

12 maart 2019

Memo bijeenkomst raads en statenleden 220119 def

26 november 2018

2018BEM114 Memo gedeputeerde Pennarts inzake geuroverlast Bunschoten  

2018BEM114-05 ingekomen brief De Veluwe Raadgeving

2018BEM114-04 inspreker van halteren geurcontouren

2018BEM114-02 inspreker de heer van halteren

2018BEM114-03 inspreker van halteren geurnorm

10 september 2018

2018BEM74 Memo gedeputeerde Pennarts stava Van der Groep

2 juli 2018

2018BEM58-01 Memo GS Pennarts over vdGroep

2018BEM58-02 RUDUtrecht.meetcampagneVDG

Vragen?
Meer informatie vraagt u via info@rudutrecht.nl of 030 – 7023300
Voor journalisten: provincie Utrecht via info@provincie-utrecht.nl of 030-2589111