Vergadering 6 juli 2018

Agenda AB_6 juli 2018

AP02_Verslag AB RUD Utrecht 29 maart 2018

AP03.1a_AB Aanbiedingsbrief Eerste BERAP 2018 v2

AP03.1b_Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2018 tbv AB

AP03.1c_Begeleidende brief zienswijze deelnemers Eerste BERAP RUD Utrecht

AP03.2a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Begroting 2019 v4

AP03.2b_Ontwerp begroting 2019 (versie 4, 08-06-2018)

AP03.3a_Crisisbeheersing AB 20180706

AP03.3b_Visie op crisisbeheersing 04-03-2018

AP03.3c_Productblad Crisisbeheersing

AP03.4_Overdrachtsdocument Dagelijks en Algemeen Bestuur RUD Utrecht

AP03.5a_Voorstel samenstelling Dagelijks Bestuur

AP03.5b_Samenstelling nieuw Algemeen Bestuur juli 2018

AP04.1a_Planning overdracht asbesttaken

AP04.1b_Planning beleggen asbesttaken

AP04.2a_Concretisering Basis op orde en VTH3.0

AP04.2b_Concretisering BOO en VTH3.0 v04 2018

AP04.3a_Aanbiedingsbrief Convenant Omgevingsdiensten-VRU AB 06-07

AP04.3b_Ondertekend Convenant Omgevingsdiensten – VRU