OCB-handelingskader Kromme Rijnstreek

De bodem van (voormalige) boomgaarden in de Kromme Rijnstreek in de provincie Utrecht is diffuus verontreinigd geraakt door het jarenlang gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het zijn met name de zogenoemde organochloorbestrijdingsmiddelen (afgekort met OCB) die in verhoogde gehalten in de bovengrond (vaak alleen in de bovenste 30 cm) worden aangetroffen. Voorbeelden van OCB zijn DDT en DDE; deze stoffen zijn vrij persistent en kunnen dus nog tientallen jaren na gebruik in de bodem worden aangetroffen. Deze bodemverontreiniging is een belemmering voor herontwikkelingen (denk aan het realiseren van zowel natuurgebieden als woningbouwlocaties). Een vraag die daarbij vaak aan de orde komt, is of een bodemsanering (ontgraven en afvoeren verontreinigde grond) altijd de juiste en enige oplossing is.

Gerichter onderzoek

De provincie Utrecht is samen met de betrokken gemeenten (Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede) en omgevingsdiensten (RUD Utrecht en ODRU) op zoek gegaan naar een andere manier om met de OCB-problematiek om te gaan binnen de bestaande wet- en regelgeving. Dit heeft geresulteerd in een OCB-handelingskader Kromme Rijnstreek. Dit handelingskader is in februari 2022 vastgesteld door Provinciale Staten en gepubliceerd op  officielebekendmakingen.nl. In het handelingskader staat beschreven hoe om te gaan met OCB-verontreinigingen in de Kromme Rijnstreek. Door een gerichtere onderzoeksinspanning en een beter begrip van de problematiek (bijv. zijn er daadwerkelijk risico’s voor natuur of volksgezondheid?) leidt het handelingskader naar een betere weergave van een eventuele bodemverontreiniging.

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat er praktische vragen opkomen bij initiatiefnemers en onderzoeksbureaus over hoe om te gaan met dit handelingskader. In bijgevoegd document hebben we de vragen, die we de afgelopen tijd ontvangen hebben, gebundeld en beantwoord. Mochten er overige vragen zijn dan kunt u deze altijd richten tot bodemloket@rudutrecht.nl.