Milieu

Voor een schone, veilige leefomgeving, gelden er regels om het milieu te beschermen. Dit geldt zowel voor de fysieke omgeving, denk aan verontreiniging, als voor overlast zoals lawaai en stank. Ook voor het besparen van energie gelden er regels voor bedrijven.

Wat doet de RUD

De RUD doet de vergunningverlening, toezicht en de handhaving van milieuregels die gelden voor bedrijven.  Het gaat om regels op het gebied: energiebesparing, afval(water), veiligheid, geluid, bodembescherming, lucht en geur.  Dit doen wij zowel voor de gemeenten als de provincie. Voor een aantal gemeenten en de provincie doen we deze taken voor alle bedrijven die onder hun gezag vallen, voor andere een deel. In totaal werken onze vergunningverleners en toezichthouders aan zo'n 8500 bedrijven. Daarnaast hebben we specialisten op het gebied van geluid, bodem, externe veiligheid en ROM-adviseurs (ruimtelijke ontwikkeling en milieu). Zij werken vooral voor gemeenten en voeren metingen of berekeningen uit en adviseren over ruimtelijke plannen. 

Vergunning of melding

Als u bedrijfsmatig activiteiten uitvoert die het milieu kunnen belasten of overlast kunnen veroorzaken moet u vaak een melding doen of een vergunning aanvragen. Daarnaast kunnen er andere verplichtingen of verboden gelden, bijvoorbeeld om de natuur te beschermen. Gaat u daarom na welke regels gelden en aan welke verplichtingen u moet voldoen. Bewoners kunnen gebruik maken van de milieuklachtentelefoon om overlast door bedrijven te melden. 

 

 • De RUD heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van de Heilige Familiekerk in Soest vanwege het overschrijden van de geluidsnormen bij het luiden van de klokken. Op deze pagina zetten wij de feiten op een rijtje.

 • De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

 • Door energiebesparing bij bedrijven is grote winst te halen voor het milieu én voor de bedrijven zelf. Er gelden momenteel drie belangrijke verplichtingen voor bedrijven. De energiebesparingsplicht, de auditverplichting en de energie C-verplichting.

 • Bedrijven die risico’s voor het milieu opleveren, moeten aan wetten en regels voldoen. Het gaat om bedrijven die bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werken of overlast kunnen veroorzaken.

 • Ons land is dichtbevolkt en vol geluid. Echt stille gebieden zijn schaars, terwijl daar wel behoefte aan is bij mensen en dieren. Daarom zijn er stiltegebieden aangewezen.

 • Omgevingsveiligheid gaat over het beheersen van risico’s van gevaarlijke stoffen om mensen in de omgeving te beschermen. Zoals bijvoorbeeld recreanten op een strandje in de buurt van een LPG-tankstation.

 • Hoe bereid je je voor op een bedrijfsbezoek van een toezichthouder van de RUD? En hoe wikkel je het vervolg goed af? Met de informatie op deze pagina willen we bedrijven hierin ondersteunen.

 • Onder de Omgevingswet moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het nieuwe Omgevingsloket. Dit loket vervangt
  Het Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl

Veelgestelde vragen over milieu

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • U kunt hiervoor de vergunningchecker van het Omgevingsloket online gebruiken.

 • Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat hierdoor uw vergunning niet meer klopt met de daadwerkelijke stand van zaken. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zogenoemde Seveso-bedrijven, vallen onder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst is hierin gespecialiseerd.