Milieu

Voor een schone, veilige leefomgeving, gelden er regels om het milieu te beschermen. Dit geldt zowel voor de fysieke omgeving, denk aan verontreiniging, als voor overlast zoals lawaai en stank. Ook voor het besparen van energie gelden er regels voor bedrijven.

Wat doet de RUD

De RUD doet de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de provinciale milieuverordening. Daarnaast verlenen wij de ontheffingen voor de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Dit doen wij zowel voor de gemeenten als de provincie. Voor een aantal gemeenten en de provincie doen we deze taken voor alle bedrijven die onder hun gezag vallen, voor andere een deel. In totaal werken onze vergunningverleners en toezichthouders aan zo'n 10.000 bedrijven. Daarnaast hebben we specialisten op het gebied van geluid en externe veiligheid. Zij werken vooral voor gemeenten en voeren metingen of berekeningen uit en adviseren over ruimtelijke plannen. 

Vergunning of melding

Als u bedrijfsmatig activiteiten uitvoert die het milieu kunnen belasten of overlast kunnen veroorzaken moet u vaak een melding doen of een vergunning aanvragen. Daarnaast kunnen er andere verplichtingen of verboden gelden, bijvoorbeeld om de natuur te beschermen. Gaat u daarom na welke regels gelden en aan welke verplichtingen u moet voldoen. Bewoners kunnen gebruik maken van de milieuklachtentelefoon om overlast door bedrijven te melden. 

 

  • Door energiebesparing bij bedrijven is grote winst te halen voor het milieu én voor de bedrijven zelf. Er gelden momenteel twee belangrijke verplichtingen voor bedrijven. De energiebesparingsplicht en de auditverplichting.

  • Bedrijven die risico’s voor het milieu opleveren, moeten aan wetten en regels voldoen. Het gaat om bedrijven die bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werken of overlast kunnen veroorzaken.

  • Ons land is dichtbevolkt en vol geluid. Echt stille gebieden zijn schaars, terwijl daar wel behoefte aan is bij mensen en dieren. Daarom zijn er stiltegebieden aangewezen.

  • Externe veiligheid beschermt mensen in de omgeving tegen risico’s van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan omwonenden van een spoorlijn waar gevaarlijke stoffen over worden getransporteerd of recreanten op een strandje in de buurt van een ankstation

  • Wie een milieuklacht heeft over een bedrijf, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de milieuklachtentelefoon van de RUD: 0800 0225510.

  • Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of kantoorgebouw te verwarmen en te koelen. Er zijn gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars) en open bodemenergiesystemen. Deze pagina gaat over de gesloten systemen.

  • Hoe bereid je je voor op een bedrijfsbezoek van een toezichthouder van de RUD? En hoe wikkel je het vervolg goed af? Met de informatie op deze pagina willen we bedrijven hierin ondersteunen.

Veelgestelde vragen over milieu

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

  • U kunt hiervoor de vergunningchecker van het Omgevingsloket online gebruiken.

  • Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat hierdoor uw vergunning niet meer klopt met de daadwerkelijke stand van zaken. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een wijzigingsvergunning aanvragen.

  • Er zijn in de provincie Utrecht 10 BRZO-bedrijven. Dit staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Deze bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en vallen onder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst is hierin gespecialiseerd.