Milieuklacht indienen

Wie een milieuklacht heeft over een bedrijf, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de milieuklachtentelefoon van de RUD: 0800 0225510. Geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om contact op te nemen. U kunt dit nummer ook bellen om mogelijke groene overtredingen te melden, zoals het verstoren van dieren.

Spoedeisende klacht

Bel met de RUD Milieuklachtenlijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar: 0800  0225510

Milieuklachtenformulier

Heeft uw klacht geen spoed, dan kunt u gebruik maken van het milieuklachtenformulier

Overlast is niet altijd een overtreding

De RUD onderzoekt altijd eerst wat er aan de hand is. De klacht wordt nader bekeken, en we onderzoeken waardoor de overlast veroorzaakt wordt. Gaat het om een bedrijf, dan nemen we contact op met het desbetreffende bedrijf. Vervolgens kunnen we meten of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet, en onderzoeken of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen. De RUD kan alleen handhavend optreden als er sprake is van een overtreding.

Doorverwijzen

De RUD houdt de afhandeling van klachten nauwkeurig bij en houdt mensen met milieuklachten op de hoogte van de stand van zaken. De RUD kan niet alle klachten zelf afhandelen. Kunnen wij dit niet, dan spelen wij de klacht door naar de juiste instantie (de gemeente, de provincie, het waterschap, de politie etc).

Groene meldingen

U kunt het telefoonnummer ook bellen om een mogelijke ' groene'  overtreding te melden. Ziet u bijvoorbeeld afval in het buitengebied, schade aan bomen of planten of dat dieren worden verstoord of gedood? Dan kunt u bellen met 0800  0225510. U kunt ook digitaal melden

Meer informatie

 • U kunt bij de ons terecht met klachten over bedrijven en instellingen en bedrijfsmatige evenementen in de provincie Utrecht. Denkt u hierbij aan:

  • Afval van een bedrijf en/of instelling
  • Geur van een bedrijf en/of instelling
  • Geluid van een bedrijf en/of instelling en/of evenement
  • Stof van een bedrijf en/of instelling
  • Klachten over openhaarden, verkeer, hondenpoep, zwerfafval of afvaldiensten? Neem contact op met uw gemeente.
  • Overlast door luchtvaart? Neem contact op met Schiphol klachtenlijn (088-60623600), vliegveld Hilversum (035- 577 16 93) of de luchtvaartpolitie (0900-8844).
  • Ervaart u geluidsoverlast van particulieren, grensoverschrijdend gedrag, of bent u getuige van een misdrijf? Neem contact op met de politie.
 • Als u van mening bent dat een bedrijf/organisatie of persoon zich niet aan de wet houdt,  dan kunt dit aan ons melden. U kunt hiervoor bij de RUD Utrecht terecht als het gaat om een overtreding waartegen wij vanuit onze bevoegdheid handhavend op kunnen treden. Dit is (meestal) het geval als sprake is van:

  • een bedrijf dat valt onder het gezag van de provincie (dit zijn meestal grote bedrijven zoals chemische bedrijven, afvalverwerkingsbedrijven)
  • of één van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg,
  • of de overtreding van een wet die valt onder het de verantwoordelijkheid van de RUD Utrecht, zoals de Wet bodembescherming, Wet natuurbescherming en de Verordening natuur en landschap (in de hele provincie) en het Besluit bodemkwaliteit in de hiervoor genoemde gemeenten.

  Als u een melding doet gaat een van onze toezichthouders op de locatie poolshoogte nemen. Indien nodig treden wij handhavend op. U krijgt een terugkoppeling van onze bevindingen. U kunt een melding indienen via info@rudutrecht.nl

  Verzoek om handhaving

  Naast een melding kunt u ook een verzoek om handhaving indienen. Het belangrijkste verschil tussen een melding en een verzoek om handhaving is dat u voor een verzoek om handhaving belanghebbende moet zijn in de zin van de wet en dat u op een verzoek om handhaving een aan u gericht besluit van ons ontvangt. Verder moet een verzoek om handhaving aan meer eisen voldoen dan een melding. In de praktijk blijkt dat burgers vaak onze aandacht willen vestigen op een misstand. Een melding is daarvoor voldoende.

  Een verzoek om handhaving bevat tenminste de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon waartegen u een verzoek indient
  • een beschrijving van de overtreding
  • een toelichting waarom u belanghebbende bent
  • uw handtekening

  Richt uw verzoek om handhaving aan:

  RUD Utrecht
  Postbus 85242
  3508 AE Utrecht

  U kunt een verzoek om handhaving ook indienen via info@rudutrecht.nl

  Binnen 8 weken neemt de RUD een besluit op het verzoek om handhaving. Wij kunnen deze termijn indien nodig verlengen. In verreweg de meeste gevallen heeft u bij een melding sneller duidelijkheid.  Wilt u ons dus attent maken op een overtreding, dien dan bij voorkeur een melding in. Hiermee bereikt u feitelijk hetzelfde resultaat.