Natuur en landschap

Natuurgebieden waar zeldzame plant- en diersoorten voorkomen, maar ook bijvoorbeeld vleermuizen in spouwmuren en broedende vogels op bouwterreinen en in bomen worden beschermd door wet- en regelgeving. De provincie Utrecht wil naast de natuur ook het landschap beschermen en heeft hier aanvullende regels voor opgesteld.

Wat doet de RUD

De RUD voert in opdracht van de provincie taken uit op het gebied van toezicht en handhaving op het gebied van natuur en landschap. Het gaat om de uitvoering van hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving en de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht. De provincie doet zelf de vergunningverlening. Onze toezichthouders en de vergunningverleners van de provincie werken nauw samen. 

Ontheffing nodig of melding doen

Om natuur en landschap te beschermen, kunt u hier niet zomaar activiteiten uitvoeren. Ga altijd eerst na of er een verbod geldt, een ontheffing nodig is of dat u een melding moet doen.  Wij vragen u ook om mogelijke overtredingen in natuur of landschap bij ons te melden, zodat onze toezichthouders indien nodig in kunnen grijpen. 

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze toezichthouders.

wnl@rudutrecht.nl
  • De provincie Utrecht heeft regels gesteld om het landschap te beschermen.

  • Om kwetsbare diersoorten te beschermen, is het in principe verboden om deze te doden, vangen of verstoren. In sommige gevallen mag dit onder voorwaarden wel. Hiervoor is een vrijstelling of ontheffing van de provincie nodig.

  • Er is op dit moment ongeveer 370.000 hectare bos in Nederland. 18.000 hectare hiervan ligt in de provincie Utrecht. De regels uit hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving moeten ervoor zorgen dat deze hectares behouden blijven.

  • In de provincie zijn tien Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

  • Om de meest kwetsbare plant- en diersoorten in Nederland te beschermen, zijn activiteiten als het doden, vangen of verstoren van dieren of het verwijderen van planten in principe verboden.

  • Onze toezichthouders zetten zich in om de Utrechtse natuur te beschermen. Hierbij zijn meldingen van bewoners en recreanten belangrijk. Dus als u denkt dat u een overtreding ziet in de natuur of in het landschap, geef dit dan door aan de RUD.

Veelgestelde vragen over natuur en landschap

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

  • De provincie is bevoegd gezag voor de ‘ groene taken’. De taken op het gebied van toezicht en handhaving heeft de provincie bij de RUD neergelegd. Vergunningverlening gebeurt door de provincie zelf. Dit betekent dat u omgevingsvergunningen bij de provincie aanvraagt en de RUD erop toeziet dat de voorschriften hieruit worden nageleefd. Provincie en RUD werken hierin nauw samen.

  • Als u denkt dat u een overtreding van de groene regels ziet, dan kunt u dit melden bij de RUD. Onze toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. In geval van spoed kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen met 0800 – 0225510.  Als u belt, kunnen we als dat nodig is meteen actie ondernemen.  U kunt ook mailen naar wnl@rudutrecht.nl of gebruik maken van ons digitale formulier. Deze meldingen worden tijdens kantooruren in behandeling genomen.

  • De provincie is de overheid die over natuur en landschap gaat (bevoegd gezag). Voor een deel zijn de regels voor natuur en landschap vastgelegd in de  Omgevingswet, en voor een deel hebben provincies de vrijheid om eigen beleid te maken. Het komt voor dat gemeenten niet helemaal op de hoogte zijn van de provinciale regels en bevoegdheden, waardoor u bijvoorbeeld een vergunning heeft gekregen voor het organiseren van een evenement in een natuurgebied of het plaatsen van een spandoek in een weiland, terwijl dit niet mag. Provincie en RUD werken eraan om de samenwerking met gemeenten op dit gebied te verbeteren waar dat nodig is.