Privacyverklaring RUD Utrecht

Uw privacy is voor de RUD Utrecht van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat de RUD Utrecht allemaal doet met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met de RUD Utrecht

Gebruik van persoonsgegevens

De RUD-Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat wij deze gegevens nodig hebben bij de afhandeling van onze taken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw naam en adres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Volgens de wet mogen we deze persoonsgegevens alleen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
De RUD-Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te verbeteren;
 • Uitvoering van wettelijke taken en het voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van  vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Bewaartermijn
De RUD Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Verschillende wettelijke bewaartermijnen gelden hierbij als uitgangspunt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
De RUD Utrecht geeft  uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het leveren van de gevraagde dienst of als een wet daartoe verplicht. Soms werkt de RUD Utrecht samen met andere bedrijven voor het leveren van de door u gekochte of gevraagde dienstverlening; onze partners. In een dergelijk geval worden uw persoonsgegevens aan deze partners verstrekt voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en de RUD Utrecht. Daarnaast verstrekt de RUD Utrecht uw persoonsgegevens aan organisaties of instellingen wanneer we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In geen enkel ander geval zal de RUD Utrecht uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen.

Gebruik van cookies
De RUD Utrecht gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
De RUD Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op De RUD Utrecht heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware waaronder een virusscanner en een firewall;
 • Het gebruik van een TLS-verbinding op onze websites waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert (voor bijvoorbeeld het contactformulier);
 • Toepassen van de verschillende beveiligingsstandaarden voor het betrouwbaar gebruiken van e-mail: DNSSEC, STARTTLS, DKIM, SPF, DMARC, DANE;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • Tijdig installeren van beveiligingsupdates op onze servers en werkplekken;
 • Versleutelen (encryptie) van alle privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens vindt plaats op onze werkplekken.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens (art. 13 t/m 20 AVG)
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wettelijk gezien heeft u de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdragen van uw gegevens middels een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt met behulp van de contactgegevens op de pagina contact met ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
U kunt een klacht indienen bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u  van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Op de site van de autoriteit persoonsgegevens treft u verder relevante algemene informatie aan over de AVG.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Wij verwerken uw persoonsgegevens strikt voor openbare taakuitvoering en gezag en deze gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is. Indien gerechtvaardigde gronden ontbreken voor de verwerking, kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van artikel 21 van de AVG.

BOA-registratiestysteem (BRS)

Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) maken gebruik van BOA-registratie of het BOA Registratie Systeem, afgekort BRS om hun ambtelijke bevindingen vast te leggen en die, ter uitoefening van hun taak, te delen met collega opsporingsambtenaren. Registratie in BRS vindt plaats ten behoeve van de BOA zelf, de werkgever, politie, justitie en overige opsporingsdiensten. In BOA-registratie worden persoonsgegevens verwerkt. Wat dit betekent voor uw rechten en plichten: kijk op de privacystatement van het BRS: www.privacyvragenbrs.nl

Contactgegevens
Bezoekadres
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Postadres
Postbus 85242, 3508 AE  Utrecht

Telefoon: 030  7023300

Mail: fg@rudutrecht.nl

Website: www.rudutrecht.nl