Bodemrapportages ook aanleveren als XML-bestand

Verhaal

Levert u bodemonderzoeken aan bij de RUD bijvoorbeeld voor een bodemsanering of een omgevingsvergunning? Stuur dan ook het  XML-bestand mee. Dankzij XML-bestanden kunnen meetwaarden direct in het bodeminformatiesysteem worden geïmporteerd en zo digitaal beschikbaar worden gesteld voor iedereen die deze informatie nodig heeft. Door de juiste data via XML aan te leveren, werkt u mee aan een goed functionerend bodeminformatiesysteem voor de regio Utrecht.

Wat is XML?

XML is een opmaaktaal (tekst en instructies over de opmaak) waarmee gegevens weergegeven kunnen worden als platte tekst. Zo kunnen de gegevens op een standaard manier in de database van het bodeminformatiesysteem worden opgeslagen en digitaal ontsloten voor hergebruik.

Het belang van bodeminformatie

Bij vrijwel alle ontwikkelingen in de omgeving (natuur, woningbouw, infrastructuur) is informatie over van de bodem nodig. Bij de aanvraag van vergunningen kunt u bij de omgevingsdiensten of gemeente checken of er al gegevens beschikbaar zijn, of zelf rapporten aanleveren. Alle rapporten worden – net als beschikkingen in verband met bodemsaneringen – bij gemeenten en omgevingsdiensten verzameld en via het bodeminformatiesysteem op verzoek aan derden beschikbaar gesteld. Het invoeren van gegevens uit PDF-bestanden is tijdrovend en foutgevoelig. Gegevens uit XML-bestanden kunnen direct in het systeem worden geïmporteerd.

Wat aan te leveren?

Levert u het resultaat van een bodemonderzoek als volgt aan:

 • Per onderzoek één PDF-bestand;
 • Per onderzoek één XML-bestand in het SIKB0101 uitwisselingsformaat versie 14.

Algemene eisen aan het XML-bestand

Het XML-bestand moet aan de volgende eisen voldoen om de gegevens in het uniform in het bodeminformatiesysteem te kunnen registeren en hergebruik optimaal mogelijk te maken:

 1. Het XML bestand heeft technisch het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat 14.0.0 tot 14.6.0. Bestanden die gemaakt zijn volgens een oudere versie dan versie 13.5.0 zijn niet in te lezen.
 2. Lever één XML-bestand voor ieder uitgevoerd bodemonderzoek aan. Analyses die in het veld worden uitgevoerd worden als analyses meegeleverd. Bijvoorbeeld pH en Ec metingen.
 3. Het XML-bestand bevat naast de data uit de basisdataset van het SIKB ook onderstaande gegevens.

Dataset XML

Rapportgegevens

 • Rapportnaam: type onderzoek + straat + huisnummer + plaatsnaam met eventueel bedrijfs- of terreinnaam. Bijv. verkennend bodemonderzoek aan de Lopikerweg Oost 64 te Lopik (Verweij Lopik BV).
 • Type onderzoek.
 • Aanleiding, conclusie en vervolg.
 • Naam adviesbureau.
 • Rapportnummer.
 • Rapportdatum.
 • Naam laboratorium.

Meetpuntgegevens

 • Boringnaam.
 • Boringtype.
 • Bodemlaag.
 • Einddiepte boring in meter.
 • Grondwaterstand in meter.
 • Filter: -filternaam en filterdiepte (diepte bovenkant en diepte onderkant in meter minus maaiveld (m-mv)).
 • X- en Y-coördinaten.

Monstergegevens

 • Veldmonster (volledig).
 • analysemonster (volledig).
 • Naam (meng)monster.
 • Monstertype (bodem/sediment/asfalt/verharding).
 • (meng)Monstersamenstelling.
 • (meng)Monsterdiepte (diepte bovenkant en diepte onderkant in m-mv).

Analysegegevens

 • Component.
 • Analyseresultaat.
 • Eenheid analyseresultaat.
 • Referentiewaarde (meetwaarde, detectielimiet, etc.).
 • Analysedatum.

Veld Conclusie Bureau (assesorConclusion)

De integrale conclusie uit de rapportage wordt hier overgenomen.

Geometrie meetpunt / borehole

De geometrie van het meetpunt (met X- en Y-coördinaten).

Koppeling mengmonsters aan georeferentie van de meetpunten

Voor alle mengmonsters geldt dat alle analyseresultaten gekoppeld zijn aan de veldmonsters waaruit het mengmonster is samengesteld.  Dat geldt ook voor asbest.

De contour van het onderzoeksgebied

Geografische contour van het onderzoeksgebied (met X- en Y-coördinaten). Opmerking: bij een riool- of wegtracé bestaat de contour enkel uit de grenzen van het riool- of wegtracé. Hierdoor wordt voorkomen dat naastgelegen woningen en/of terreinen onterecht bij het  onderzoek worden gerekend.