Bomen kappen: wat mag wel en wat mag niet?

Nieuws

Bomen zijn beeldbepalend in het landschap en belangrijk voor de natuur en een gezonde omgeving. Geen wonder dat het kappen van bomen opvalt en dat hier vragen over zijn. Mag dit wel? Toezichthouder Bart legt de regels uit en vertelt waarom bomen kappen ook goed kan zijn.

Bos met gekapte bomen

Eén van de doelen van de Omgevingswet is om de totale hoeveelheid bos in Nederland te behouden. Bart: “De wet geldt voor het toepassingsgebied houtopstanden, wat grofweg het gebied buiten de bebouwde kom is. Het kappen van bomen in dit gebied moet gemeld worden bij de provincie en binnen drie jaar moeten nieuwe bomen worden geplant. Deze meldingsplicht geldt voor aaneengesloten gebieden van minimaal 10 are en voor lanen van 20 bomen of meer.” Er zijn ook uitzonderingen op de verplichting om te melden en te herbeplanten. “Dit geldt bijvoorbeeld voor het kappen van grote bomen om plek te maken voor andere bomen, dat heet dunning, of de kap van wilgen of populieren die in één rij langs landbouwgronden staan.”

Waarom kappen?
Er zijn goede redenen om bomen te kappen, zoals houtproductie. Het hout kan vervolgens worden gebruikt voor bijvoorbeeld meubels of heipalen. Een andere reden voor kap is bosverjonging. “Waar in een bos een stuk gekapt is, zie je vaak het eerste jaar al berkjes en dennetjes verschijnen. Zo komt er diversiteit in het bos. Snelgroeiende jonge bomen leggen bovendien meer CO2 en stikstof vast dan uitgegroeide bomen. Daarnaast is jong bos vaak dichtbegroeid waardoor diersoorten zoals reeën zich goed kunnen verschuilen.” Natuurherstel is een andere reden om bomen te kappen. Als er niet gekapt wordt, verandert heide langzaam in bos. De provincie kan een vrijstelling onder voorwaarden van de herbeplantingsplicht afgeven voor kappen ten behoeve van natuurherstel.

Broedseizoen
Ook tijdens het broedseizoen kan het zijn dat er bomen worden gekapt. Bart: “Alle broedende vogels zijn beschermd. Bomen met nesten mogen daarom niet worden gekapt. Zodra vogels de eerste takjes voor het nest verzameld hebben, is al sprake van een beschermd nest. ”Dit betekent niet dat er in het broedseizoen helemaal niet gekapt mag worden. Bomen kappen mag, zolang het broedsucces niet in het geding komt. Het kan dus zijn dat bomen naast nesten worden gekapt.

Vragen en melden
Ziet u dat er een nest vernield wordt, bel dan direct 0800 – 0225510. Worden bomen gekapt en twijfelt u of dit mag vanwege het broedseizoen? Of vraagt u zich af of de velling is gemeld? Neem dan contact op met onze toezichthouders natuurbescherming via wnl@rudutrecht.nl via het formulier op onze website.

Wilt u alle regels over het kappen van bomen weten?  Raadpleegt u dan het Besluit activiteiten leefomgeving afdeling 11 .3 via: wetten.overheid.nl.