Kwetsbaarheid melden (CVD)

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan bij de RUD Utrecht. Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). De RUD Utrecht hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Coordinated Vulnerability Disclosure en zal RUD Utrecht uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen. U kunt de kwetsbaarheid melden via het “CVD-formulier” (linkje naar het formulier).

 Wij vragen het volgende van u

Meld uw bevindingen via het op deze pagina beschikbare meldingsformulier. Het gebruik van dit formulier garandeert versleuteling van de door u ingevulde gegevens en zorgt ervoor dat uw melding direct op de juiste plaats in onze organisatie terechtkomt.

Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk passende maatregelen kunnen nemen. Indien u uw contactgegevens achterlaat kunnen wij u informeren over de afhandeling en eventueel nadere informatie bij u inwinnen om de afhandeling te versnellen.   Indien u anoniem wilt blijven zullen wij dat uiteraard respecteren

 De volgende handelingen zijn niet toegestaan

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen;
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen;
 • Het gebruik maken van social engineering;
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem vóórdat het probleem is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan;
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen);
 •  Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

 Wat u mag verwachten

 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn;
 • Indien dit van belang kan zijn delen wij de ontvangen melding altijd met de Informatie­beveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen;
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem;
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging en wij reageren binnen 3 dagen met een (eerste) beoordeling van de melding;
 • In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.

·