Energiebesparing bij bedrijven

Door energiebesparing bij bedrijven is grote winst te halen voor het milieu én voor de bedrijven zelf. Er gelden momenteel drie belangrijke verplichtingen voor bedrijven: de Energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de energie auditverplichting uit de European Energy Efficiency Directive (EED) en de label C verplichting voor kantoorgebouwen. Als uw bedrijf/organisatie jaarlijks meer dan 10.000.000 kWh aan elektra of 170.000 m3 aan aardgas(equivalent) verbruikt, dan geldt er mogelijk ook een onderzoeksplicht energiebesparing voor uw bedrijf/organisatie.

Wat moet u doen?

 • Gebruikt uw bedrijf/organisatie per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent)? Dan bent u op grond van  het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

  U kunt aan deze verplichting voldoen door het nemen van de maatregelen uit de erkende maatregelenlijsten (EML). Per 1 juli 2023 is de wetgeving op het gebied van energiebesparing veranderd en dienen naast energiebesparende maatregelen ook maatregelen te worden genomen voor het opwekken van hernieuwbare energie en maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van koolstofdioxide (CO2). Ook bedrijven met een omgevingsvergunning milieu moeten voldoen aan deze energiebesparingsplicht. Kijk voor meer informatie over de Energiebesparingsplicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Wie is verantwoordelijk?

  Op basis van het Bbl is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gebouwgebonden maatregelen en is de gebruiker van het pand op basis van het Bal verantwoordelijk voor het treffen van de maatregelen die proces- en activiteitgebonden zijn. De bijbehorende maatregelen zijn te vinden op: Informatiebank Erkende maatregelen energiebesparing (EML) (rvo.nl). Het is op basis van de gesloten overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker van het gebouw echter mogelijk dat er onderling andere afspraken zijn gemaakt over verantwoordelijkheid over het treffen van maatregelen.

 • Naast de energiebesparingsplicht, geldt per 1 juli 2019 de informatieplicht. De informatieplicht betekent dat u per locatie van uw bedrijf eens per vier jaar moet rapporteren over de energiebesparende maatregelen die u heeft getroffen en welke (nog) niet. De informatieplicht is van toepassing op locaties met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar (of 870 GJ bij stadsverwarming). U moet de rapportage indienen via het eLoket(externe link) bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland(externe link) (RVO). Eerder opgestelde energierapporten, -scans, of certificering door middel van een keurmerk kunnen als bron worden gebruikt bij het opstellen van de rapportage. Het hebben van deze rapporten geeft géén vrijstelling van de informatieplicht.

  Wie is verantwoordelijk?

  Juridisch gezien is de drijver van de inrichting verantwoordelijk voor het invullen van de informatieplicht. Het is echter niet verplicht dat de melding door een enkele partij wordt gedaan. Ook twee partijen kunnen beide een deel van de melding doen. Bijvoorbeeld de huurder (over de proces- en activiteitgebonden maatregelen) én de gebouweigenaar (over de gebouwgebonden maatregelen).

  Tweede ronde informatieplicht per 1 juli 2023

  1 januari 2024 is de deadline van de tweede ronde van de informatieplicht verstreken.  Heeft u nog niet gerapporteerd? Lever dan zo snel mogelijk uw rapportage in, waarin u aangeeft welke energiebesparende maatregelen u wel of (nog) niet uitgevoerd heeft. U rapporteert via bovenstaande link en maakt gebruik van de erkende maatregelenlijst (EML) die voor alle branches geldt. Ook bedrijven met een omgevingsvergunning milieu moeten hieraan voldoen. Gebruikt uw bedrijf meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent? Dan hoeft u alleen via de informatieplicht te rapporteren over de gebouwgebonden maatregelen (Lees verder bij onderzoeksplicht).

 • Een onderneming met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft te maken met de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Er moet dan door de onderneming een energie-audit uitgevoerd worden.

  Een energie-auditverslag wordt digitaal ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u moet rapporteren, kunt u dit via deze website doen. Een onderneming doet dit binnen 4 jaar na indiening van het vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.

  De energieaudit moet het energieverbruik binnen een onderneming inzichtelijk maken, inclusief de factoren die dit verbruik beïnvloeden. Daarnaast moet de audit duidelijk maken hoe een onderneming energie kan besparen. Meer informatie vindt u op de website van het RVO.

 • Vanaf 1 juli 2023 zijn er nieuwe regels bijgekomen op het gebied van energiebesparing. Deze regels hebben gevolgen voor de verplichtingen voor uw bedrijf, zoals de invoering van de vierjaarlijkse onderzoeksplicht.

  Voor wie geldt de onderzoeksplicht?

  De vierjaarlijkse onderzoeksplicht geldt voor bedrijven met een jaarlijks energiegebruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit en/of meer dan 170.000 m3 aardgas(equivalent). Daarnaast betreft het alleen een verplichting voor activiteiten die benoemd zijn in artikel 2.14c, lid 2, uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Vanwege overgangsrecht valt de onderzoeksplicht onder het Activiteitenbesluit tot 31 december 2026.  Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten worden genomen. Daarnaast geldt de verplichting tot het nemen van maatregelen voor het produceren van hernieuwbare energie en het nemen van maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van koolstogdioxide (CO2). U moet naast het uitvoeren van deze maatregelen ook hierover rapporteren.

  Indienen onderzoeksrapportage

  De onderzoeksrapportage moet u indienen via het eLoket van het RVO. U vindt hier ook het rapportagesjabloon dat u kunt gebruiken voor het indienen van uw rapportage.

  Als u onder de Informatieplicht valt, dient u ook uw rapportage over de gebouwgebonden maatregelen in via het eLoket van het RVO.

  Van vergunningvoorschriften naar algemene regels

  Als u een omgevingsvergunning milieu heeft, kunnen er specifieke regels over energie in de vergunningsvoorschriften staan. Afhankelijk van het soort voorschriften is hier het overgangsrecht van toepassing zoals vermeld in paragraaf 6.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.

 • Wilt u als bedrijf gebruik maken van subsidie voor energiebesparende maatregelen? Check bij uw gemeente en provincie welke mogelijkheden er zijn voor hulp bij energiebesparing:

  Gemeente Utrecht

  Energie besparen | gemeente Utrecht

  Provincie Utrecht

  Energietransitie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

  Landelijke subsidies

  Subsidie- en financieringswijzer (rvo.nl)

  Hulp met energiebesparing per gemeente

  Gemeente Utrecht
  Energie besparen | gemeente Utrecht

  Gemeente Amersfoort
  amersfoort.nl/duurzaam-ondernemen

  Gemeente Baarn
  Duurzaam ondernemen | Gemeente Baarn

  Gemeente Bunschoten
  Verduurzamen bedrijf | Gemeente Bunschoten

  Gemeente Houten
  Home - Duurzaamheidsfonds Houten (dfhouten.nl)

  Gemeente Leusden
  Gemeente Leusden: Duurzaamheid

  Gemeente Soest
  Home - Energie Zuinig Soest

  Gemeente Lopik
  Duurzaamheid | Gemeente Lopik

  Gemeente Woudenberg
  Duurzaamheid in Woudenberg | Gemeente Woudenberg

  Gemeente Eemnes
  Verduurzamen bedrijfspanden - Gemeente Eemnes

 • Sinds 1 januari 2023 is het voor kantoorgebouwen met een oppervlakte van 100 m2 of groter verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 3.87 van het Besluit bouwwerken en leefomgeving en artikel 2.2 van het Besluit energieprestaties gebouwen. De RUD Utrecht controleert dit namens de gemeenten. Eigenaren kunnen een plan van aanpak indienen voor het halen van energielabel C. Tijdens de controle geeft de toezichthouder verdere informatie  over de mogelijkheden van het plan van aanpak.

Wat doet de RUD?

De RUD controleert de naleving van de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit. Hiervoor nemen onze toezichthouders van tevoren contact met u op, en krijgt u het verzoek om energie-verbruiksgegevens aan de RUD te leveren. Energieaudits op grond van de EED worden ingediend bij- en beoordeeld door de RVO.