Externe veiligheid voor gemeenten

Verhaal

Het voorkomen van risico’s door gevaarlijke stoffen, is een belangrijke taak van de betrokken bedrijven én de overheden. Want als daar iets mis gaat, gaat het goed mis. Binnen de RUD werken adviseurs met veel kennis over het voorkomen van risico’s door het gebruik, de opslag en het vervoer van bijvoorbeeld vuurwerk, chloor, lpg of munitie. Deze experts houden zich bezig met het uitvoeren van de wettelijke taken op dit gebied, maar kunnen gemeenten ook van dienst zijn met advies bij ruimtelijke plannen en bij het ontwikkelen van beleid.

Wettelijke taken

Gemeenten sturen aanvragen voor Omgevingsvergunningen die een relatie hebben met gevaarlijke stoffen door aan de RUD. Denk hierbij aan een LPG-tankstation. De RUD toetst deze aanvraag aan de normen voor externe veiligheid (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Denk hierbij aan voorgeschreven afstanden tot woningen. Daarnaast maken we inzichtelijk wat het risico is dat meerdere personen gelijktijdig slachtoffer worden als gevolg van een incident bij LPG-tankstation, bijvoorbeeld als er in de buurt een recreatieplas ligt of omdat er een fietspad langs loopt. Op basis hiervan adviseren wij, indien nodig, om bepaalde voorschriften op te nemen om het risico voor deze mensen in te perken. Bijvoorbeeld door alleen ’s nachts bevoorradingen toe te staan. Het resultaat is verantwoorde afweging die de gemeente meeneemt bij het besluit van de vergunning. Daarnaast houden wij het verplichte risicoregister bij voor gemeenten. Dit register is de basis voor de risicokaart voor bewoners, waarop alle activiteiten (gebruik, opslag en vervoer) van gevaarlijke stoffen staan. Tot slot verlenen wij ontheffingen voor het afwijken van de vaste routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bedrijven kunnen deze rechtstreeks bij ons aanvragen.

Advies bij ruimtelijke ontwikkeling en beleid

Gemeenten die ruimtelijke plannen maken voor gebieden in de buurt van risicobronnen, kunnen een beroep doen op de adviseurs van de RUD. Zij geven aan wat er wettelijk kan en mag, en denken mee over eventuele aanpassingen of alternatieven. Daarnaast zijn onze adviseurs actief in de voorbereiding op de Omgevingswet. Onder deze wet krijgen gemeenten de ruimte om zelf beleid te maken voor externe veiligheid. Zij kunnen bijvoorbeeld werken met voorschriften die meer ruimte geven aan ontwikkeling in de buurt van een risicobron. Hiervoor wordt momenteel voor een aantal gemeenten de aandachtsgebieden in kaart gebracht.