Veelgestelde vragen

De RUD krijgt dagelijks vele vragen binnen. Hieronder staan de meestgestelde vragen van de afgelopen periode.
 • Bodem

  De RUD verleent de vergunningen voor -, houdt toezicht op en handhaaft de Ontgrondingenwet, de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

  • De definitie ‘ernstig’ uit de Wet bodembescherming heeft betrekking op de omvang en de concentratie (of mate) van de verontreiniging. Een verontreiniging van 25 kubieke meter of groter en boven een bepaalde concentratie is volgens deze wet ernstig. De definitie ‘spoed’ uit de Wet bodembescherming, gaat over de risico’s die de verontreiniging oplevert. Zijn er risico’s voor mens, ecologie of op verspreiding, dan moet de bodem binnen een gestelde termijn gesaneerd worden. Een ernstig geval van bodemverontreinigingen hoeft dus niet per se met spoed gesaneerd te worden. Wanneer sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en is vastgesteld is dat er geen risico’s zijn, worden gesaneerd als in de bodem gewerkt wordt (bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden of bouwprojecten).

  • Belangrijk hierbij is of dit ook in het bestemmingsplan is geregeld. Zo ja, dan is dit vaak vrijgesteld van vergunningplicht als er niet te diep (< 3 meter -mv) wordt ontgraven. Als dit niet in het bestemmingsplan is geregeld dan is contact met de gemeente hierover belangrijk. De ontgronding is dan vergunningplichtig en kan alleen vergund worden als de gemeente instemt en dit in het bestemmingsplan wil gaan regelen. De vergunning moet wel bij de  RUD aangevraagd worden. Neem bij twijfel contact op met de RUD via ontgrondingen@rudutrecht.nl.

  • Voor informatie over BUS-saneringen is Bodem+ een goede bron: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bus/vragen/

  • Bij humaan risico kan de verontreiniging schadelijk zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld doordat verontreinigingen uitdampen in de kelder. De risico’s treden meestal alleen op bij jarenlange blootstelling.

  • Er is nog geen definitief landelijk beleid vastgesteld voor PFAS in het Besluit bodemkwaliteit. Er geldt landelijk een tijdelijk handelingskader. Dit geldt ook in een aantal RUD-gemeenten. Daarnaast zijn er gemeenten met eigen beleid en gemeenten die de provinciale achtergrondwaardenkaart als basis gebruiken. Ga altijd eerst na welk beleid van toepassing is op uw situatie. Neem bij twijfel contact op met de RUD. 

  • Bodemverontreiniging is vaak in het verleden veroorzaakt door benzinestations, metaalverwerkende bedrijven, garages, chemische wasserijen, gasfabrieken en bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond. Ook stortplaatsen en ondergrondse olietanks kunnen verontreiniging veroorzaken.

  • In principe is de eigenaar van de grond verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem. De eigenaar moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die hij of zij veroorzaakt zo snel mogelijk verwijderen. Is de verontreiniging eerder veroorzaakt, dan is de oorspronkelijke vervuiler aansprakelijk. Hierbij geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Is die termijn verstreken of is de vervuiler niet meer te achterhalen? Dan is de eigenaar meestal zelf verantwoordelijk voor de bodemsanering. Ernstige vervuilingen waarbij niet is vast te stellen wie verantwoordelijk is, worden gesaneerd door de overheid.

 • Luchtvaart

  Luchtvaart is meer dan grote vliegtuigen en drukke luchthavens. Ook regionaal wordt er gevlogen, vooral met helikopters en kleine vliegtuigen. Dit gebeurt incidenteel vanaf wisselende locaties en structureel vanaf bijvoorbeeld het helikopterplatform.

  • Heeft u last van het opstijgen en landen, dan kunt u dit melden bij de RUD via de milieuklachtentelefoon (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar): 0800 – 0225510. Heeft u last van overvliegende helikopters? Meldt dit dan bij de politie via 0900-8844. Overlast die indirect met de luchtvaart te maken heeft, zoals verkeershinder, kunt u melden bij de gemeente.

  • Een TUG-ontheffing wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Hier kunt u op inspreken. Een luchtvaartregeling en een luchtvaartbesluit worden ter inzage gelegd. Hier kunnen direct belanghebbenden op inspreken. Mogelijke zienswijzen worden verwerkt en de definitieve beschikking wordt door de RUD aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Provinciale Staten van de provincie Utrecht stellen voor elke burgerluchthaven een besluit of regeling vast. Wanneer een bedrijf dat een ontheffing heeft, meldt dat er op een bepaalde dag en een bepaalde plek wordt gevlogen, dan kunt u hier niet op inspreken.

  • De provincie Utrecht houdt in haar luchtvaartbeleid rekening met de natuur. Daarom mogen luchtvaartuigen niet opstijgen of landen in Natura-2000-gebieden, ganzenrustgebieden (in de winterperiode), weidevogelkerngebieden (15 maart tot 1 augustus), of stiltegebieden. Aanvullend geldt dat gemotoriseerde luchtvaartuigen niet binnen een zone van 1 kilometer rondom een Natura-2000-gebieden en stiltegebieden mogen opstijgen en landen. Uitzondering: het geluidsniveau blijft onder de 35 dB (A) (24-uursgemiddelde). Op de online TUG kaart zijn deze gebieden aangegeven.

  • Een toezichthouder let erop dat het bedrijf dat de vluchten uitvoert zich aan de voorschriften houdt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanwezigheid van brandblussers, de tijden waarop gevlogen mag worden, het aantal keren dat er opgestegen en geland wordt, of de helikopters van de juiste locatie vertrekken en of het publiek op voldoende afstand staat.

  • Het vastgestelde document vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
   Het beleid is verwerkt in de kaarten van de RUD zodat u precies weet waar u mag opstijgen en landen.

 • Milieu

  Voor een schone, veilige leefomgeving, gelden er regels om het milieu te beschermen. Dit geldt zowel voor de fysieke omgeving, denk aan verontreiniging, als voor overlast zoals lawaai en stank. Ook voor het besparen van energie gelden er regels.

  • U kunt hiervoor de vergunningchecker van het Omgevingsloket online gebruiken.

  • Er zijn in de provincie Utrecht 10 BRZO-bedrijven. Dit staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Deze bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en vallen onder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst is hierin gespecialiseerd.

  • U vindt de stiltegebieden op de webkaart van de provincie Utrecht

  • Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat hierdoor uw vergunning niet meer klopt met de daadwerkelijke stand van zaken. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een wijzigingsvergunning aanvragen.

 • Natuur en landschap

  Om natuur en landschap te beschermen, kunt u hier niet zomaar activiteiten uitvoeren. Ga altijd eerst na of er een verbod geldt, een ontheffing nodig is of dat u een melding moet doen. 

  • De provincie is de overheid die over natuur en landschap gaat (bevoegd gezag). Voor een deel zijn de regels voor natuur en landschap vastgelegd in de Wet natuurbescherming, en voor een deel hebben provincies de vrijheid om eigen beleid te maken. Het komt voor dat gemeenten niet helemaal op de hoogte zijn van de provinciale regels en bevoegdheden, waardoor u bijvoorbeeld een vergunning heeft gekregen voor het organiseren van een evenement in een natuurgebied of het plaatsen van een spandoek in een weiland, terwijl dit niet mag. Provincie en RUD werken eraan om de samenwerking met gemeenten op dit gebied te verbeteren waar dat nodig is.

  • Als u denkt dat u een overtreding van de groene regels ziet, dan kunt u dit melden bij de RUD. Onze toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. In geval van spoed kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen met 0800 – 0225510.  Als u belt, kunnen we als dat nodig is meteen actie ondernemen.  U kunt ook mailen naar handhaving-wnb@rudutrecht.nl of gebruik maken van ons digitale formulier. Deze meldingen worden tijdens kantooruren in behandeling genomen.

  • De provincie is bevoegd gezag voor de ‘ groene taken’. De taken op het gebied van toezicht en handhaving heeft de provincie bij de RUD neergelegd. Vergunningverlening gebeurt door de provincie zelf. Dit betekent dat u ontheffingen en vergunningen bij de provincie aanvraagt en de RUD erop toeziet dat de voorschriften hieruit worden nageleefd. Provincie en RUD werken hierin nauw samen.

 • Vuurwerk

  Jaarlijks wordt in onze provincie vuurwerk afgestoken op bruiloften, braderieën, kermissen, feesten en andere evenementen. De RUD ziet erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt, dit geld voor het ontbranden, opslaan en de verkoop van vuurwerk.

  • Over het algemeen houden de verkopers zich goed aan de voorgeschreven veiligheidsregels. Kleine overtredingen worden snel ongedaan gemaakt na een waarschuwing. Voor ernstige overtredingen, zoals de verkoop van illegaal vuurwerk, staat een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de RUD paraat die ter plekke een proces verbaal op kan maken. Dit komt zeer weinig voor.

  • U kunt een alert instellen op officiëlebekendmakingen.nl zodat u bericht krijg als er in uw omgeving een melding is gedaan of een ontbrandingstoestemming is gegeven. Tegen een ontbrandingstoestemming kunt u bezwaar maken en een beroep indienen. Dit geldt niet voor meldingen. Als deze voldoen aan de wettelijke vereisten, is hier geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

  • Hij of zij controleert onder andere of het opgegeven vuurwerk klopt met de realiteit ter plekke, of het veilig is opgebouwd, of er voldoende afstand is tot het publiek, of de aangegeven tijden kloppen en of het vuurwerk wordt ontbrand door een professional. Als er klachten zijn over overlast, kan de toezichthouder meteen ingrijpen.

  • Als u last heeft van geluid door vuurwerk op een evenement, kunt u dit melden bij de milieuklachtentelefoon. Belt u met 0800 – 0225510, dan kan een toezichthouder meteen onderzoeken of de overlast een overtreding is en in dat geval actie ondernemen. Vuurwerkoverlast door particulieren meldt u bij de politie via 0900 - 8844.

 • Water

  Water uit de kraan, water om in te zwemmen, water in de grond: water is zichtbaar en minder zichtbaar overal aanwezig. De RUD heeft een breed takenpakket op het gebied van water.

  • Hoewel de grondwatervoorraad in de provincie Utrecht zich vooralsnog elke jaar lijkt te herstellen, heeft de droogte van de afgelopen zomers heeft ons wel goed doen nadenken over de totale grondwatervoorraad in de provincie Utrecht. We beschikken over een voorraad kwalitatief goed grondwater, welke we graag zo gezond mogelijk willen houden. Daarom is besloten om nog kritischer naar nieuwe onttrekkingen te kijken en zoveel als mogelijk te sturen op waterbesparing.

  • In algemene zin is voorlopig nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. De grondwatervoorraad is voldoende. In droge perioden wordt wel verzocht om zuinig met grondwater om te gaan, omdat het in sommige gebieden lastig is om in de piekvraag te kunnen voorzien.

   Om te anticiperen op de toenemende bevolkingsgroei tot 2050, wordt momenteel onderzoek gedaan naar een nieuwe waterwinlocatie in het zuiden van de provincie Utrecht op het eiland van Schalkwijk. Daarnaast werkt de provincie met de provincies Gelderland en Flevoland over samenwerking op dit gebied, en werkt de provincie aan beleid voor de lange termijn bijvoorbeeld om water beter vast te houden en water te besparen.

  • Het onttrekken van grondwater kan effect hebben bebouwing (zettingen), natuur, landbouw en op andere grondwateronttrekkingen. Daarnaast kan een grondwaterverontreiniging zich verplaatsen door een grondwateronttrekking in de omgeving. Bij het aanvragen van een vergunning moeten al deze aspecten worden onderzocht.

  • Het provinciale beleid ten aanzien van grondwateronttrekkingen is terug te vinden in het Regionale Bodem en Waterprogramma. U kunt dit vinden op ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl.

  • U kunt uw klacht over een openbaar zwembad of een zwemlocatie buiten doorgeven via: 

   zwemwater@rudutrecht.nl

   030 702 33 33

  • U kunt hierover contact opnemen met onze grondwaterexperts via grondwater@rudutrecht.nl of via ons algemene telefoonnummer 030-272 3300.

  • De officiële zwemlocaties in de provincie Utrecht zijn: 

   1. Vinkeveense Plassen Eiland 1
   2. Vinkeveense Plassen Eiland 2
   3. Vinkeveense Plassen Eiland 3
   4. Vinkeveense Plassen Eiland 4
   5. Vinkeveense Plassen Eiland 5
   6. Vinkeveense Plassen Eiland 8
   7. Zwemlust, Nieuwersluis
   8. De Meent, Breukelen
   9. Maarsseveense Plassen, strandbad Maarssen
   10. Maarsseveense Plassen zuidplas, Maarssen
   11. De Kikker, Groenekan
   12. Recreatiepark ‘t Kleine Zeetje, Bunschoten/Spakenburg
   13. Strijkviertel, De Meern
   14. Speelvijver Voorveldse Polder, Utrecht
   15. Down Under, Nieuwegein
   16. Henschotermeer Noord, Woudenberg
   17. Henschotermeer Zuid, Woudenberg
   18. Rietplas strand, Houten
   19. Plas Middelwaard, Vianen
   20. Recreatiecentrum Everstein, Hagestein
   21. ’t Waal oost Tull en ’t Waal
   22. ’t Waal west, Tull en ’t Waal
   23. Gravenbol, Wijk bij Duurstede
   24. Haarrijnse Plas, Utrecht
   25. Plas Cattenbroek, Woerden
   26. Honswijkerplas, Tull en ’t Waal
   27. De Wilgenplas, Maarssen
  • Plaats Naam Website Adres
   Amersfoort Bosbad Amersfoort bosbadamersfoort.nl Barchman Wuytierslaan 232
   Amersfoort Zwembad Hoogland zwembadhoogland.nl Sportlaan 15
   Baarn Bosbad De Vuursche bosbaddevuursche.nl Bosbadlaan 4
   Baarn Sportcentrum De Trits detrits.nl Goeman Borgesiuslaan 2
   Breukelen 't Kikkertfort kikkerfort.nl Schepersweg 14a
   Bunnik Laco Zwembad laco.eu/bunnik Rumpsterweg 15
   Bunschoten - Spakenburg De Duker dedukerbunschoten.nl Bikkersweg 96
   De Bilt Zwembad Brandenburg zwembadbrandenburg.nl Oude Brandenburgerweg 67
   Doorn Laco Zwembad laco.eu/doorn Mariniersweg 3A
   Driebergen Laco Sportcentrum Utrechtse Heuvelrug laco.eu/driebergen Schellingerlaan 20
   Harmelen Recreatiecentrum H2O h2oharmelen.nl De Uithof 1
   Houten De Wetering optisport.nl/wetering Hefbrug 3
   Kockengen Zwem-en recreatiepark De Koet dekoet.nl Sportweg 3
   Leersum Bosbad Leersum bosbad-leersum.nl Scherpenzeelseweg 45
    
   Leusden Octopus octopus.nu Bavoortseweg 9
   Lopik Lobeke lopik.nl Churchilllaan 21
   Maarssen Sportfondsen Stichtse Vecht sportfondsen.nl Bisonspoor 237
   Mijdrecht Veenweidebad optisport.nl/veenweidebad Ontspanningsweg 1
   Montfoort Het Knopenbad knopenbad.nl Godfried van Rhenenlaan 55
   Nieuwegein Merwestein merwestein.nl Merweplein 1
   Oudewater t Statenbad sbzo.nl Statenland 1
   Rhenen 't Gastland optisport.nl/gastland Groeneweg 58
   Soest Optisport Health Club Soest optisport.nl/engh Dalweg 181
   Utrecht Aquacenter Den Hommel utrecht.nl Kennedylaan 5
   Utrecht De Kromme Rijn utrecht.nl Weg naar Rhijnauwen 3
   Utrecht De Kwakel utrecht.nl Paranadreef 10
   Utrecht Fletiomare utrecht.nl Burgemeester Middelweerdplaats 1
   Veenendaal De Vallei sportserviceveenendaal.nl Sportlaan 3
   Vianen Sportcentrum Helsdingen sportcentrumhelsdingen.nl Westelijke Parallelweg 1
   Woerden Het Batensteinbad batensteinwoerden.nl Van Helvoortlaan 40
   IJsselstein De Hooghe Waerd sportfondsenijsselstein.nl Frankrijkstraat 63
   Zeist Zwembad Dijnselburg zwembaddijnselburg.nl Badmeester Schenkpad 8

    

  • Bedrijven die bijvoorbeeld bier of frisdrank produceren, winnen hiervoor grote hoeveelheden grondwater. Dit geldt in mindere mate voor tuinders en kwekerijen.