Energiebesparing bij bedrijven

Door energiebesparing bij bedrijven is grote winst te halen voor het milieu én voor de bedrijven zelf. Er gelden momenteel twee belangrijke verplichtingen voor bedrijven. De energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, voor niet-vergunningplichtige bedrijven, en de energie auditverplichting uit de European Energy Efficiency Directive (EED).  Als uw bedrijf vergunningplichtig is, kunnen er in uw vergunning naast deze verplichtingen ook voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot energiebesparing.

Wat moet u doen?

 • Gebruikt uw bedrijf minimaal 50.000 kilowattuur aan elektriciteit en dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen per jaar? Dan moet u zeer waarschijnlijk voldoen aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder (artikel 2.15, lid 1 van het Activiteitenbesluit). Hiervoor is in bijlage 10 van de Activiteitenregeling, per bedrijfstak een lijst met erkende maatregelen opgenomen, waarvan is vastgesteld dat deze -ook in ongunstige scenario’s- binnen 5 jaar terugverdiend worden. U kunt hierop gecontroleerd worden. Meer informatie over over dit onderwerp vindt u op de website van Infomil.

 • Verbruikt uw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter  aardgas of een equivalent daarvan, en valt u onder de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit? Dan moet het vanaf 2019 ook voldoen aan de informatieplicht. Hierbij wordt gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen er binnen de inrichting zijn uitgevoerd. Dit moest voor 1 juli 2019 gebeuren. Daarna geldt dat de inrichting één keer per vier jaar een nieuw rapport indient. Dit staat in artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit.

  Uitzondering hierop zijn bedrijven waarvoor een Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) is gemaakt. Voor hen geldt deze informatieplicht niet. Dit geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. Zij volgen een ander wettelijk kader om energie te besparen en de overheid te informeren.

  U kunt nagaan of de informatieplicht voor uw bedrijf geldt op de website van het RVO

 • Een onderneming met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft te maken met de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Er moet dan door de onderneming een energie-audit uitgevoerd worden.

  Een energie-auditverslag wordt digitaal ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u moet rapporteren, kunt u dit via deze website doen. Een onderneming doet dit binnen 4 jaar na indiening van het vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.

  De energieaudit moet het energieverbruik binnen een onderneming inzichtelijk maken, inclusief de factoren die dit verbruik beïnvloeden. Daarnaast moet de audit duidelijk maken hoe een onderneming energie kan besparen. Meer informatie vindt u op de website van het RVO.

Wat doet de RUD?

De RUD controleert de naleving van de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit. Hiervoor nemen onze toezichthouders van tevoren contact met u op, en krijgt u het verzoek om energie-verbruiksgegevens aan de RUD te leveren. Energieaudits op grond van de EED worden ingediend bij- en beoordeeld door de RVO.

Veelgestelde vragen over milieu

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Bij humaan risico kan de verontreiniging schadelijk zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld doordat verontreinigingen uitdampen in de kelder. De risico’s treden meestal alleen op bij jarenlange blootstelling.