Energiebesparing bij bedrijven

Door energiebesparing bij bedrijven is grote winst te halen voor het milieu én voor de bedrijven zelf. Er gelden momenteel twee belangrijke verplichtingen voor bedrijven: de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de energie auditverplichting uit de European Energy Efficiency Directive (EED).  Als uw bedrijf vergunningplichtig is, kunnen er in uw vergunning naast deze verplichtingen ook voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot energiebesparing.

Wat moet u doen?

 • Gebruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

  U kunt aan deze verplichting voldoen door het nemen van de maatregelen uit de erkende maatregelenlijsten (EML). Per 1 juli 2023 is de wetgeving op het gebied van energiebesparing veranderd en dienen naast energiebesparende maatregelen ook maatregelen te worden genomen voor het opwekken van hernieuwbare energie en maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van koolstofdioxide (CO2). Ook bedrijven met een omgevingsvergunning milieu moeten voldoen aan deze energiebesparingsplicht.

  Omgevingswet
  Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dan geldt de verplichting op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Kijk voor meer informatie over de Energiebesparingsplicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Informatieplicht
  Naast de energiebesparingsplicht, geldt per 1 juli 2019 de informatieplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De informatieplicht betekent dat u per locatie van uw bedrijf eens per vier jaar moet rapporteren over de energiebesparende maatregelen die u heeft getroffen en welke (nog) niet. De informatieplicht is van toepassing op locaties met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar (of 870 GJ bij stadsverwarming).

  U moet de rapportage indienen via het eLoket bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Eerder opgestelde energierapporten, -scans, of certificering door middel van een keurmerk kunnen als bron worden gebruikt bij het opstellen van de rapportage. Het hebben van deze rapporten geeft géén vrijstelling van de informatieplicht.

  Tweede ronde informatieplicht per 1 juli 2023
  1 december 2023 is de deadline van de tweede ronde van de informatieplicht. Wat betekent dit voor u? Uw bedrijf levert (opnieuw) een rapport in, waarin u aangeeft welke energiebesparende maatregelen u wel of (nog) niet uitgevoerd heeft. U maakt gebruik van de erkende maatregelenlijst (EML) die voor alle branches geldt. Ook bedrijven met een omgevingsvergunning milieu moeten hieraan voldoen. Gebruikt uw bedrijf meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent? Dan moet u in plaats van de informatieplicht een uitgebreid onderzoek indienen (Lees verder bij onderzoeksplicht).

 • Een onderneming met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft te maken met de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Er moet dan door de onderneming een energie-audit uitgevoerd worden.

  Een energie-auditverslag wordt digitaal ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u moet rapporteren, kunt u dit via deze website doen. Een onderneming doet dit binnen 4 jaar na indiening van het vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.

  De energieaudit moet het energieverbruik binnen een onderneming inzichtelijk maken, inclusief de factoren die dit verbruik beïnvloeden. Daarnaast moet de audit duidelijk maken hoe een onderneming energie kan besparen. Meer informatie vindt u op de website van het RVO.

 • Vanaf 1 juli 2023 zijn er nieuwe regels bijgekomen op het gebied van energiebesparing. Deze regels hebben gevolgen voor de verplichtingen voor uw bedrijf, zoals de invoering van de vierjaarlijkse onderzoeksplicht.

  Voor wie geldt de onderzoeksplicht?
  De vierjaarlijkse onderzoeksplicht geldt voor bedrijven met een jaarlijks energiegebruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit en/of meer dan 170.000 m3 aardgas(equivalent). Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten worden genomen. Daarnaast geldt de verplichting tot het nemen van maatregelen voor het produceren van hernieuwbare energie en het nemen van maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van koolstogdioxide (CO2). U moet naast het uitvoeren van deze maatregelen ook hierover rapporteren.

  Indienen onderzoeksrapportage
  De onderzoeksrapportage moet u uiterlijk 1 december 2023 indienen via het eLoket van het RVO . U vindt hier ook het rapportagesjabloon dat u kunt gebruiken voor het indienen van uw rapportage.

  Als u onder de Informatieplicht valt, dient u ook uiterlijk 1 december 2023 uw rapportage in via het eLoket van het RVO.

  Van vergunningvoorschriften naar algemene regels
  Als u een omgevingsvergunning milieu heeft, kunnen er specifieke regels over energie in de vergunningsvoorschriften staan. Afhankelijk van het soort voorschriften is hier het overgangsrecht van toepassing zoals vermeld in paragraaf 6.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

  Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.

 • Wilt u als bedrijf gebruik maken van subsidie voor energiebesparende maatregelen? Check bij uw gemeente en provincie welke mogelijkheden er zijn voor hulp bij energiebesparing:

  Subsidiemogelijkheden per gemeente:
  Gemeente Utrecht
  Energie besparen | gemeente Utrecht

  Provincie Utrecht
  Energietransitie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

  Landelijke subsidies
  Subsidie- en financieringswijzer (rvo.nl)

  Overige gemeenten
  Volgt.

Wat doet de RUD?

De RUD controleert de naleving van de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit. Hiervoor nemen onze toezichthouders van tevoren contact met u op, en krijgt u het verzoek om energie-verbruiksgegevens aan de RUD te leveren. Energieaudits op grond van de EED worden ingediend bij- en beoordeeld door de RVO.

Veelgestelde vragen over milieu

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Bij humaan risico kan de verontreiniging schadelijk zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld doordat verontreinigingen uitdampen in de kelder. De risico’s treden meestal alleen op bij jarenlange blootstelling.