De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Dit geldt voor bewoners die bijvoorbeeld hun huis willen verbouwen of een boom willen kappen, en voor ondernemers die bijvoorbeeld een loods willen plaatsen naast het bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het Rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 opgenomen in een tijdelijk deel omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid. Gemeenten hebben tot 1 januari 2032 om een definitief omgevingsplan te maken,
  • Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari dat er binnen 8 weken een besluit moet worden genomen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval wordt het besluit binnen 26 weken genomen.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie. 
  • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen of verbouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari is dat een taak van de gemeente.
  • Het is de bedoeling dat u als initiatiefnemer de omgeving betrekt bij uw plannen, en informeert naar zorgen, wensen of ideeën. U kijkt vervolgens of en hoe hier rekening mee gehouden kan worden. Bij uw vergunningaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren. Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht en wordt uw vergunningaanvraag hier ook op beoordeeld.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of  een aanvraag ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap, de omgevingsdienst of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap, de omgevingsdienst of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving. 

Rol van de omgevingsdienst

Als omgevingsdienst bereiden we ons samen met onze gemeenten, de provincie Utrecht en samenwerkingspartners in de regio (zoals het waterschap, de Veiligheidsregio Utrecht en de GGD) voor op het werken met de Omgevingswet. Vanuit onze kennis van vergunningverlening, toezicht en handhaving en onze deskundigheid op het gebied van onder andere geluid, bodem, externe veiligheid en natuur adviseren we gemeenten en de provincie bij het maken van omgevingsvisies en -plannen en bij het maken van beleid.