Hoe verhoudt het vastgestelde beleid zich met de invoering van de Omgevingswet?

De provincie Utrecht blijft bevoegd gezag voor de Wbb tot het van kracht worden van de Omgevingswet (prognose 1 jan 2023); de RUD Utrecht voert deze bevoegd-gezag-taken uit namens de provincie. Onder de Omgevingswet zijn de desbetreffende gemeenten bevoegd gezag voor locaties die niet vallen onder het overgangsrecht.