Saneringen waarvoor het overgangsrecht geldt, worden volgens de Wet bodembescherming afgehandeld.  Op deze pagina's vindt u informatie over deze wet. 

De Wet bodembescherming had als doel om risico’s van bodemverontreiniging weg te nemen, en ervoor te zorgen dat bodemverontreiniging het gebruik van de bodem zo min mogelijk beperkt. Elke bodemsanering moet gebeuren onder begeleiding van een erkend bureau. U vindt deze partijen op de website van BodemPlus

Meer informatie

 • Besluit uniforme saneringen (BUS)

  Een eenvoudige bodemsanering die op een standaardmanier wordt uitgevoerd, is gemeld met een BUS-melding. BUS staat voor Besluit uniforme saneringen. Er zijn drie verschillende typen BUS-meldingen: immobiel, mobiel en tijdelijke uitplaatsing.

  U moet een BUS-melding 5 weken voor de werkzaamheden indienen, binnen deze periode mag u niet beginnen met de sanering. Binnen de categorie Tijdelijke uitplaatsing mag, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, al na 5 werkdagen worden gestart met de sanering.

  Zonder tegenbericht kunt u de werkzaamheden volgens planning uitvoeren. De start van de werkzaamheden meldt u minimaal 5 werkdagen van tevoren. Ook het bereiken van de einddiepte en het afronden van de werkzaamheden moet u bij ons melden. Na het afronden van de werkzaamheden moet u een evaluatieverslag indienen welke door ons beoordeeld of beschikt zal worden.

  Saneringsplan

  Voor een sanering vanwege de omvang of complexiteit die om maatwerk vraagt, moet u een saneringsplan indienen. Als de RUD akkoord is, volgt een uitvoeringsplan. Na akkoord op het uitvoeringsplan kunnen de werkzaamheden beginnen. De start van de werkzaamheden meldt u minimaal 5 werkdagen van tevoren melden. Ook het bereiken van de einddiepte en het afronden van de werkzaamheden moet u bij ons melden. Na afloop van de bodemsanering moet u een evaluatie indienen. De evaluatie is opgesteld door een onafhankelijke partij.

 • De RUD beoordeelt de BUS-meldingen en neemt een besluit over de ingediende saneringsplannen. Tijdens de uitvoering van een sanering controleert de RUD of de bodemsanering volgens wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. We controleren of de administratie op orde is en onze toezichthouders komen regelmatig ter plekke kijken. Na afloop van de sanering beoordelen we het evaluatieplan. Onze toezichthouders komen niet alleen bij saneringen die van tevoren zijn aangekondigd met een saneringsplan of een BUS-melding, maar surveilleren ook en ondernemen actie bij illegale saneringen.  
   

Formulieren

 • Start sanering melden

  Melding doen
  Melden van de start van de werkzaamheden van een bodemsanering
 • Melden eind(diepte) sanering

  Melding doen
  Melden bereiken einddiepte en einde werkzaamheden van een bodemsanering
 • BUS-melding doen

  Melding doen
  Melden sanering in het kader van Besluit Uniforme Saneringen
 • Indienen saneringsplan, rapporten, evaluatie

  Melding doen
  Indienen saneringsplan, monitoringsrapport of evaluatierapport in verband met bodemsanering
 • Bodemverontreiniging is vaak in het verleden veroorzaakt door benzinestations, metaalverwerkende bedrijven, garages, chemische wasserijen, gasfabrieken en bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond. Ook stortplaatsen en ondergrondse olietanks kunnen verontreiniging veroorzaken.

 • In principe is de eigenaar van de grond verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem. De eigenaar moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die hij of zij veroorzaakt zo snel mogelijk verwijderen. Is de verontreiniging eerder veroorzaakt, dan is de oorspronkelijke vervuiler aansprakelijk. Hierbij geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Is die termijn verstreken of is de vervuiler niet meer te achterhalen? Dan is de eigenaar meestal zelf verantwoordelijk voor de bodemsanering. Ernstige vervuilingen waarbij niet is vast te stellen wie verantwoordelijk is, worden gesaneerd door de overheid.

 • Voor informatie over BUS-saneringen is Bodem+ een goede bron: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bus/vragen/