Wie grond afgraaft, is ‘aan het ontgronden’. Bij een ontgronding wordt het maaiveld – al dan niet tijdelijk – verlaagd. Er zijn regels om hierbij het landschap, archeologische vindplaatsen en het diepe grondwater (nodig voor bijvoorbeeld drinkwater en natuur) te beschermen. Maar ook om te voorkomen dat u of een ander te veel hinder van de werkzaamheden ondervindt. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving en de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht. 

Wat moet u doen?

 • Als u gaat ontgronden, gaat u dan als eerste na of u hiervoor een vergunning nodig heeft. De provincie Utrecht heeft de meeste, normaal voorkomende grondwerkzaamheden en kleinere ontgrondingen vrijgesteld van de vergunningplicht. Deze vrijstellingen staan in de Ontgrondingenverordening provincie Utrecht.

  Geen vergunning nodig

  Voor ontgrondingen waarbij minder dan 1.000 kuub wordt afgegraven tot maximaal 3 meter diepte is in de meeste gevallen geen vergunning nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Het aanleggen van een gemiddelde vijver in een tuin;
  • Landbewerkingen die bij de dagelijkse bedrijfsvoering van een agrariër horen;
  • Tuinonderhoud.

  Ook het aanleggen van een natuurpoel tot 2.000 kubieke meter is vrijgesteld van een vergunning. Deze opsomming is niet volledig, in de Interim omgevingsverordening van de  provincie Utrecht vindt u de complete informatie en de voorwaarden. Neem bij twijfel contact op met de RUD. 

  Wel een vergunning nodig

  Voor grotere ontgrondingen  is in de meeste gevallen een vergunning nodig. Voor het graven van sloten is altijd een vergunning nodig. U kunt de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier. De behandeltermijn van de aanvraag is maximaal 13 of maximaal 26 weken. Dit hangt van de complexiteit van de ontgronding.

Wat doet de RUD?

De RUD verleent de vergunningen namens de provincie Utrecht en houdt toezicht op de naleving hiervan. Onze toezichthouders letten hierbij bijvoorbeeld op hoeveel grond er wordt afgegraven, om welke grondsoort het gaat en hoe diep er wordt afgegraven. Onze toezichthouders surveilleren daarnaast. Hierbij controleren zij of ontgrondingswerkzaamheden volgens de regels worden uitgevoerd en hier – indien nodig – een vergunning voor is.

Formulieren

Ontgrondingsvergunning aanvragen

Vergunning aanvragen
Voor het aanvragen van een vergunning om grond af te graven (te ontgronden).

Veelgestelde vragen over bodem

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • Belangrijk hierbij is of dit ook in het bestemmingsplan is geregeld. Zo ja, dan is dit vaak vrijgesteld van vergunningplicht als er niet te diep (< 3 meter -mv) wordt ontgraven. Als dit niet in het bestemmingsplan is geregeld dan is contact met de gemeente hierover belangrijk. De ontgronding is dan vergunningplichtig en kan alleen vergund worden als de gemeente instemt en dit in het bestemmingsplan wil gaan regelen. De vergunning moet wel bij de  RUD aangevraagd worden. Neem bij twijfel contact op met de RUD via ontgrondingen@rudutrecht.nl.

 • Bodemverontreiniging is vaak in het verleden veroorzaakt door benzinestations, metaalverwerkende bedrijven, garages, chemische wasserijen, gasfabrieken en bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond. Ook stortplaatsen en ondergrondse olietanks kunnen verontreiniging veroorzaken.

 • Voor informatie over BUS-saneringen is Bodem+ een goede bron: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bus/vragen/

 • Er is nog geen definitief landelijk beleid vastgesteld voor PFAS in het Besluit bodemkwaliteit. Er geldt landelijk een tijdelijk handelingskader. Dit geldt ook in een aantal RUD-gemeenten. Daarnaast zijn er gemeenten met eigen beleid en gemeenten die de provinciale achtergrondwaardenkaart als basis gebruiken. Ga altijd eerst na welk beleid van toepassing is op uw situatie. Neem bij twijfel contact op met de RUD.