Horeca en milieuregels

Verhaal

Als horecaondernemer moet u voldoen aan milieuregels. Door deze regels na te leven, helpt u mee om milieuschade en overlast voor de omgeving te voorkomen.

De horecabranche valt onder het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat er algemene eisen worden gesteld aan activiteiten die effect hebben op het milieu. De meeste horecabedrijven hebben geen omgevingsvergunning milieu of watervergunning nodig. Voor de volgende activiteiten gelden eisen uit het Activiteitenbesluit:

  • Het bereiden van voedingsmiddelen
  • Het opslaan van koolzuurgas
  • Het opslaan van afvalstoffen
  • Koelinstallaties
  • Stookinstallatie

Daarnaast gelden de regels over geluid en energiebesparing uit het Activiteitenbesluit.

Wat moet u doen

Als u een nieuwe activiteit start of bestaande activiteiten uitbreidt, dan moet u dit melden. Dit kan via de Activiteitenbesluit internetmodule (www.aimonline.nl). Hier kunt ook nagaan aan welke regels op uw onderneming van toepassing zijn.

Vergunningverlening en toezicht

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht voert namens de gemeente milieutaken uit. Dit geldt zowel voor het afhandelen van de meldingen als toezicht en handhaving. Toezichthouders van de RUD bezoeken horecabedrijven om te controleren of deze aan de milieuwetgeving voldoen. Daarnaast kunnen zij langskomen als er overlast (geluid, geur) is gemeld door omwonenden.

Aandachtspunten

In de horeca zijn er een aantal veelvoorkomende overtredingen waar we u graag op wijzen, zodat u deze kunt verhelpen als dat nodig is.

U moet een vetafscheider hebben zodat vet niet in het riool terecht komt. We zien in de praktijk horecabedrijven waar deze ontbreekt of waar de vetafscheider niet geleegd wordt.

Om geuroverlast te voorkomen, is een goed werkende ontgeuringsinstallatie verplicht. Toezichthouders komen regelmatig in horecabedrijven waar deze installatie ontbreekt of onvoldoende functioneert.

Meer informatie

Op de website van Infomil, het kenniscentrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vindt u meer informatie over het Activiteitenbesluit voor de horeca.