Toezicht en handhaving: wat kunt u verwachten

Verhaal

Toezichthouders van de RUD controleren – aangekondigd en onaangekondigd- de naleving van vergunningen, ontheffingen, goedgekeurde saneringsplannen en verbodsbepalingen. Regelmatig worden er ‘vrije veld’-controles uitgevoerd (surveillance) om te voorkomen dat onomkeerbare schade aan een gebied wordt toegebracht.

""

Als er bij u een overtreding is geconstateerd, moet deze ongedaan gemaakt worden. De RUD zet de volgende stappen om u hiertoe te bewegen:

 1. Waarschuwingsbrief
  Bij een overtreding krijgt u een waarschuwingsbrief. U krijgt de kans om de overtreding binnen een termijn ongedaan te maken zonder verdere consequenties. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie. Bij ernstige overtredingen krijgt u geen waarschuwing, maar meteen een voornemen.

 2. Her-controle
  Als de termijn uit de waarschuwingsbrief is verstreken, controleren we of de overtreding ongedaan is gemaakt. Als dat zo is dan eindigt hier het handhavingstraject.
 3. Voornemen
  Bestaat de overtreding na de termijn uit de waarschuwingsbrief nog steeds, dan krijgt u een voornemen. Dit is een concept van een besluit dat we opleggen als de overtreding blijft bestaan. Dit besluit kan een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang zijn. U kunt een zienswijze indienen tegen een voornemen. Een last onder dwangsom betekent dat u een geldbedrag moet betalen zolang de overtreding na een bepaalde termijn blijft bestaan. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie. Hoe langer de overtreding blijft bestaan, hoe hoger het geldbedrag. Hier is wel een maximum aan verbonden. Een last onder bestuursdwang betekent dat de RUD, na het verstrijken van een termijn, de overtreding op uw kosten ongedaan maakt. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie. Het voornemen geldt als het toepassen van het beginsel van “hoor en wederhoor” in het handhavingstraject
 4. Definitieve last onder dwangsom of last onder bestuursdwang
  Vervolgens wordt een definitieve last opgelegd. Hierin zal de RUD ingaan op uw zienswijze, als u die heeft ingediend. Soms zal de RUD dan geen definitief besluit opleggen. In de definitieve last staat een termijn opgenomen waarbinnen u de overtreding ongedaan gemaakt moet hebben. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie. U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Dit wordt in de brief uitgelegd.
 5. Dwangsomcontrole/bestuursdwangcontrole
  Als de termijn uit de definitieve last is verstreken, wordt gecontroleerd of u aan de last voldaan hebt en of de overtreding nu niet meer begaan wordt. Mocht dat niet zo zijn, dan ontvangt u na deze controle een brief met het voornemen dat wij van u de dwangsom gaan invorderen. Mocht u daartegen een last onder bestuursdwang hebben ontvangen, dan voeren wijzelf na deze controle via bestuursdwang de gelaste handelingen uit en krijgt u daarna een brief met het voornemen dat wij op u de kosten van deze bestuursdwangsactie verhalen. Na deze brief kunt u dan ook een zienswijze indienen. Daarna komt het moment van betalen.
 6. Invorderingsbesluit / kostenverhaalsbesluit
  Aan het einde van dit traject ontvangt u een invorderingbesluit waarmee wij de door u verbeurde (“verspeelde”) dwangsom invorderen. In het geval van bestuursdwang krijgt een een kostenverhaalsbesluit voor de kosten die wij hebben moeten maken om uw overtreding te beëindigen.

Strafrechtelijke sancties

De RUD heeft eigen opsporingsambtenaren met strafrechtelijke bevoegdheid, de Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Zij kunnen een boete opleggen of een proces verbaal opmaken. Na het opmaken van een proces verbaal, beslist de Officier van Justitie of er tot vervolging wordt overgegaan.