Vragen en antwoorden over Heilige Familiekerk in Soest

Verschillende omwonenden van de Heilige Familiekerk in Soest meldden geluidsoverlast door het luiden van klokken. Uit een geluidsmeting bleek dat het geluid de geluidsnormen overschreed. Daarom heeft de RUD Utrecht de eigenaar van het kerkgebouw een last onder dwangsom opgelegd. Hierin staat dat de geluidsnormen niet meer overschreden mogen worden. De eigenaar besloot hierop de klokken stil te zetten en helemaal niet meer te luiden. Dit leidde tot vragen en opmerkingen uit de buurt en door diverse media. Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen, het rapport van de geluidsmeting en de last onder dwangsom zoals die is verstuurd.  Staat uw vraag er niet bij? Mail naar: y.vanluxemburg@rudutrecht.nl

Meer informatie

 • De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. Soest is één van de gemeenten waar de RUD voor werkt. 

 • Jawel, het luiden van klokken is toegestaan als dit binnen de normen blijft. De normen voor geluid zijn opgenomen in het Omgevingsplan van de gemeente Soest (artikel 22.63). Deze normen mogen ook niet door kerkgebouwen worden overschreden. In de normen zijn drie periodes opgenomen: dag- (07.00-19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en nacht (23.00-07.00 uur).

 • Ja, geluiden – zoals het luiden van klokken - voor geloofs- en/of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de normen in artikel 22.63 van het Omgevingsplan gemeente Soest. Deze uitzonderingen staan genoemd in artikel 22.70 lid 1 onder f van het Omgevingsplan gemeente Soest. De uitzonderingen gelden voor gelegenheden en bijeenkomsten, lijkplechtigheden en trouwerijen. Van deze uitzonderingen is geen sprake bij de Heilige Familiekerk. Tijdsaanduidingen vallen sowieso niet onder de uitzonderingen. 

 • Geluid moet worden gemeten op een representatieve gevel (dit hoeft niet de gevel van een melder/klager te zijn). De RUD Utrecht heef een geluidsmeting uitgevoerd op een representatieve gevel in de buurt van de Heilige Familiekerk. De meting is uitgevoerd met een geijkte geluidsmeter en de bijbehorende berekeningen zijn uitgevoerd door een geluidsspecialist van de RUD Utrecht.

 • De geluidsmeting laat overschrijdingen zien in alle drie de periodes die genoemd staan in de norm. De overschrijding is ’s nachts groter dan overdag. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de norm voor de nacht- strenger is dan de dagperiode.

 • De RUD Utrecht is 24/7 bereikbaar voor milieuklachten en/of meldingen. De RUD Utrecht zorgt voor opvolging van deze meldingen. Wij onderzoeken vanaf één melding of klacht, en treden op als er sprake is van een overtreding.

  Meer informatie over milieuklachten, vindt u op deze pagina: rudutrecht.nl/milieuklacht

 • De RUD Utrecht onderzoekt of sprake is van een overtreding. In dat geval treden wij hiertegen op. Wij baseren ons daarbij (mede) op de leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen van de landelijke handhavingstrategie omgevingswet. 

 • Ja, de RUD Utrecht heeft eerst in contact met de eigenaar geprobeerd te komen tot een oplossing zonder over te gaan tot handhaving. Pas toen dit niet mogelijk bleek, is besloten over te gaan tot handhaving.

 • Nee, de RUD Utrecht heeft de eigenaar niet verboden om de klokken te luiden. De eigenaar heeft zelf besloten om de klok stil te zetten en te stoppen met luiden. De last onder dwangsom is zo geformuleerd dat deze de eigenaar slechts verplicht om binnen de geluidsnormen te blijven. Er zijn verschillende kerkgebouwen in Nederland die klokken luiden binnen de geluidsnormen. 

 • Een last onder dwangsom is een besluit. Bewoners kunnen als derden-belanghebbende in bezwaar gaan tegen dit besluit. 

 • Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeente Soest. Per post: 
  Gemeente Soest, t.a.v. Afdeling Bedrijfsvoering, 
  postbus 2000, 
  3760 CA Soest. 

  U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van de gemeente: soest.nl/bestuur-en-organisatie/bezwaar-maken-tegen-besluit. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Dit betekent dat u uiterlijk op 18 april een bezwaarschrift kunt indienen. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor u geen kosten verbonden.

  In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:
   

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaar indient
  • een omschrijving van (het gedeelte van) het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de gronden van uw bezwaar (de motivering)
  • uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt een DigiD als handtekening)