Bedrijven die risico’s voor het milieu opleveren, moeten aan wetten en regels voldoen. Het gaat om bedrijven die bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werken of overlast kunnen veroorzaken. Wanneer deze bedrijven activiteiten uitbreiden of veranderen, dan moeten zij dit melden doen en informatie aanleveren, of een Omgevingsvergunning aanvragen of wijzigen.

Wat moet u doen?

 • Heeft u een midden- of kleinbedrijf dan gelden voor milieuactiviteiten doorgaans algemene milieuregels. Dit geldt voor branches waarbinnen bedrijven uniform werken en uniforme regels kunnen volstaan, zoals garagebedrijven en bakkerijen. Een melding voldoet in dit geval.

  Als de algemene milieuregels niet gelden, of als u andere activiteiten wilt uitvoeren, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Het kan zijn dat de activiteiten waarvoor u de omgevingsvergunning aanvraagt, effect hebben op de natuur. Uw aanvraag wordt hierop getoetst. Als het nodig is, kunt u bij de provincie een ontheffing aanvragen.

  U kunt via de vergunningchecker op het omgevingsloket nagaan welke regels op uw bedrijf van toepassing zijn. U kunt via het omgevingsloket ook een omgevingsvergunning aanvragen, een melding doen of informatie aanleveren. 

 • Gebeurt er binnen een bedrijf iets ongewoons met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu, dan moet u dit melden bij het bevoegd gezag. Dit heet een ‘melding ongewoon voorval’. Een ongewoon voorval is bijvoorbeeld een afwijking in het productieproces, brand of een ongeluk. Het is belangrijk om het ongewone voorval zo snel mogelijk te melden, zodat de RUD kan adviseren over maatregelen om de milieuschade te beperken. Neemt u daarom zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op via 0800 – 0225510. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U kunt ook digitaal melden met het formulier op deze pagina. 

  Deze meldingsplicht is opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Het niet melden van een ongewoon voorval is een overtreding en kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gevolgen hebben zoals een proces verbaal, een dwangsom of een strafrechtelijk onderzoek.

Wat doet de RUD?

Wij handelen de meldingen af voor de bij ons aangesloten gemeenten. Voor deze gemeenten handelen wij ook het milieudeel van de Omgevingsvergunning af. Daarnaast verlenen wij de vergunningen voor de ongeveer 60 bedrijven die onder provinciaal gezag vallen. Dit zijn bedrijven met hogere risico’s en grotere belasting voor de omgeving, waaronder de grote afvalverwerkers, energiecentrales en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Onze toezichthouders controleren in totaal zo’n 8500 bedrijven op het naleven van de milieuwetgeving. Hierbij ligt de prioriteit bij bedrijven die de meeste risico’s opleveren. Ook bedrijven die overlast voor de omgeving veroorzaken, krijgen vaker bezoek van onze toezichthouders.

Formulieren

 • Melden milieubelastende activiteit

  Melding doen
  Een milieubelastende activiteit melden
 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Vergunning aanvragen
  Vergunning aanvragen in verband met milieu
 • Ongewoon voorval melden

  Melding doen
  Melden van een ongewoon voorval door een bedrijf

Veelgestelde vragen over milieu

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat hierdoor uw vergunning niet meer klopt met de daadwerkelijke stand van zaken. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zogenoemde Seveso-bedrijven, vallen onder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst is hierin gespecialiseerd.

 • U kunt hiervoor de vergunningchecker van het Omgevingsloket online gebruiken.