Omgevingsveiligheid gaat over het beheersen van risico’s van gevaarlijke stoffen om mensen in de omgeving te beschermen. Denk hierbij aan omwonenden van een spoorlijn waar gevaarlijke stoffen over worden getransporteerd of recreanten op een strandje in de buurt van een LPG-tankstation. Omgevingsveiligheid is een aandachtsgebied binnen de Omgevingswet. De RUD voert wettelijke taken uit en adviseert gemeenten op het gebied van omgevingsveiligheid. 

Wettelijke taken 

Gemeenten sturen aanvragen voor Omgevingsvergunningen die een relatie hebben met gevaarlijke stoffen door aan de RUD. Gevaarlijke stoffen worden bijvoorbeeld verladen en opgeslagen bij bedrijven als LPG-tankstations. De RUD toetst deze aanvraag aan de normen voor externe veiligheid. Voor risicovolle activiteiten gelden er in veel gevallen minimale veiligheidsafstanden tot woningen. Daarnaast maken we inzichtelijk wat het risico is dat meerdere personen gelijktijdig slachtoffer worden als gevolg van een incident bij dit LPG-tankstation, bijvoorbeeld als er in de buurt een recreatieplas ligt of omdat er een fietspad langs loopt. Op basis hiervan adviseren wij, als het nodig is, om bepaalde voorschriften op te nemen om de risico’s voor de omgeving in te perken. Bijvoorbeeld door alleen ’s nachts bevoorradingen toe te staan. Het resultaat is verantwoorde afweging die de gemeente meeneemt bij het besluit van de vergunning. Daarnaast houden wij de registratie van risicovolle activiteiten bij voor gemeenten in het verplichte risicoregister. Dit register is de basis voor de Atlas Leefomgeving voor bewoners, waarop alle activiteiten (gebruik, opslag en vervoer) van gevaarlijke stoffen staan. Tot slot verlenen wij ontheffingen voor het afwijken van de vaste routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bedrijven kunnen deze rechtstreeks bij ons aanvragen.

Advies bij ruimtelijke ontwikkeling en beleid

Gemeenten die ruimtelijke plannen maken voor gebieden in de buurt van risicobronnen, kunnen een beroep doen op de adviseurs van de RUD. Zij geven aan wat er wettelijk kan en mag, en denken mee over eventuele aanpassingen of alternatieven. Daarnaast zijn onze adviseurs bekend met de instrumenten van de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet is omgevingsveiligheid gemoderniseerd. Dit gemoderniseerde beleid kent naast een hoop nieuwe begrippen ook nieuwe instrumenten en beleidsvrijheden. Onze adviseurs kunnen helpen met het behouden van een veilige leefomgeving door het opstellen van beleid of regels voor het omgevingsplan.

Ontheffing aanvragen

Binnen de bebouwde kom moeten gevaarlijke stoffen worden vervoerd via wegen die door de gemeenten zijn aangewezen. Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren via andere wegen omdat u ergens moet laden of lossen, dan kunt u hier een ontheffing voor aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen om af te wijken van de routeringsverordening via het formulier.  Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Voordat de ontheffing is verleend, mag u niet afwijken van de aangewezen route.

De RUD beoordeelt de ontheffingsaanvraag en vraagt eventueel om toelichting of aanvullende gegevens. Binnen maximaal  4 weken besluiten wij over uw aanvraag. U kunt bezwaar indienen tegen dit besluit.

Formulieren

Ontheffing routering gevaarlijke stoffen

Ontheffing aanvragen
Toestemming vragen om af te wijken van vaste routes voor gevaarlijke stoffen

Veelgestelde vragen over milieu

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zogenoemde Seveso-bedrijven, vallen onder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst is hierin gespecialiseerd.